Isigqi somdladla. . . Isidwabu samatshumi amathathu lanye: Zimbila zantabanye

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views

uMthunywa

Silo Trevor Mhlanga

Nxa ulungisa impahla ozazigqoka kunengi okufika ekhanda. Uhle uzibone usuyihlabile igiya sunyathela okomuntu owenyanya inhlabathi, suzitshilatshila okungapheliyo.

Izicathulo zibuka bukwe, emva kokukhangela ukuba kunga kuhlezi kuhle konke emuva. Uzwe amathe esegobhoza, inyawo sezihaqazwa yimbabazane, lenhliziyo sixotshaniswa yinja echithisiweyo, lapha ucabanga ngokudla ozakudla, abantu ozababona, lengoma ezizatshaywa.

Uwuzwe lomoya usudlala lamalembu agqokwe la. Akusi mcimbi kawonke wonke lo; kuhlangene oMnumzana Zibanibani, omhleli labo mholi, zimbila zantabanye.

Kulabantu othi nxa ubakhangele kube mgceke kuwe ukuba baphansi, ingxoxo zabo zifile, izembatho zabo ngamayika, imikhuba yabo kayikhwabitheki ngitsho lokudla kwabo akuhlabusi.

Nxa uphakathi kwabo uzibone uyindlubu ewele ephokweni, okutsho ukuthi uzizwe umkhulu kulabanye, uhlakaniphe kulabo, ufunde kulabo, uphucuke kulabo njalo ulamandla kanye lendonsela kulabo. Utsho lasengqondweni ukuba awudingi lutho kubo ngoba kungekho abangakusiza ngakho. Yibo labo abantu obadinga ukwedlula ingwalo zakho lezi oziqakisa ngazo.

Nxa ungavula ibhizimusi imiswa yibo, kungaba yisikolo, kufunda abantwababo, kube ngumhlangano wombangazwe kuvota bona. Nxa ungazimiselanga ukuxubana labo, ukufunda kibo liphothulula ingxoza ndawonye, bayatshelana ngawe. Ubona kuphela into zingasahambi, sokuzunguzeka isigodlo ngenxa yabo.

Phela abantu bakhona benza sengazathi bazalwa muntu munye, zimbila zantabanye!

Nxa suhlambile wagqoka, kuba sengathi kawusuye lowaya; olele emdambiyana, engaqedakali engathi libhatshi lesitshwala sayizolo ebesesiqala ukuhloba. Uba njengevevane eliqabuka ukuphapha, utshibilike uze ube leziqwanga phambi kwesibuko, inhliziyo ichichima ngenjabulo.

Kawazi ozahlangana lakho, kodwa umoya wakho ukuqaphele ngelilethemba. Lapha uthatha isikhathi sakho ulungiselela uhle uzibone ukuthi uyakhangeleka bengakakutsheli futhi wembathe ezihambelana lomcimbi oya kuwo. Phela kakho owake wayigqoka yaphelela isudu emhlophe nke okochago esiyagebha kumbe obophe intanjana entanyeni esiyagamula inkuni! Lawe ugqoke ngendlela yakhona, ehambelana lalapha oya khona, uyawuzwa lomculo wokuphumelela ukhala endlebeni, uhle wazi ukuba konke sokulungile.

Isifundo salamuhla yikuthi kumele unqinekele ukwamkeleka ebantwini bonke othintana labo. Kakulanto engenzakala iphutshe lapho oyilethayo engamkelekanga. Uchitha isikhathi ulungisa impahla ozazigqoka nje kawenzeli kubukwa kodwa, wenzela ukwamkeleka lapho oya khona.

Lakubhizimusi kumbe empilweni nje yindaba efanayo. Lanxa amabhokisi okubeka asebesitshiyile emahle okwamagama, ungeke wawathengisa esibhedlela, uqonde ukuthatha insimbi uhamba uyitshaya umemeza kuze kukhanye isilakalaka. Inkampani yakho singahle ivalwe mzwalokho ngoba ungahloniphi uluntu.

Iqiniso yikuthi abanye abasesibhedlela vele kabayi kusila, bazakufa njalo kuhle ukuba balungiselele kodwa ngeke wavunyelwa ukubhoda lamabhokisi akho ngalolo hlobo. Ukugqoka loba yini oyigqokayo yisikhumbuzo salokho okufaneleyo lokwamkelekayo, kwabangathi baphansi, ungaziphakamisi ngempahla zakho, kuthi kwabaphakemeyo ungazehlisi uzeyisise ngempahla zakho, phela bebanengi benjeya, zimbila zantabanye!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links