Isigqi somdladla: Isidwabu samatshumi amabili: Asintshintshele ezandleni

12 Jul, 2018 - 00:07 0 Views
Isigqi somdladla: Isidwabu samatshumi amabili: Asintshintshele ezandleni

uMthunywa

Trevor Mhlanga

Ekweluseni kusesikolo esikhulu, abafana abaleleyo bayavuswa ebuthongweni bathi khwatshu. Zikhona ingwalabezi ezibizwa ngokuthi zingqwele ezibusa egangeni, zingakhuluma akula othi nkwe!

Kungathiwa “nginathisa amanzi ngozipho,” ubona okungabafana kutheleka ngesiqubu kunathisa induna ize ikholwe. Inhlonipho elapha yedlula esekhaya ngoba nxa kungasabanga njalo, wena oqholozayo uzawukhomba umuzi olotshwala.

Imfihlakalo yikuthi abafana benkomo ayisibo bantu bokumbuluzelana ngamazwi batshingelane kumbe bathinithini, nxa kulokungezwanani kumbe ukudelelana abalutho ukuntshintshela ezandleni. Umuntu wakhona umbona sebophe ubuso, wapheqa imikhono wangena esimeni sokubhindana leyinye indoda.

Izolo ubukhuluma ngakho, namuhlanje uphupha ngakho, kusasa uzakuxoxela osowenu, iviki bha! Inyanga; ezimbili; ezintathu; umnyaka du! Lokhe kuliphupho, izifiso zika Amkela azila zithelo, uzakuntshintshela nini ezandleni?

Bakhona abafana abadelelwa ngabancinyane kulabo lanxa kusegcekeni ukuba okungabafana kuyehlulwa, kodwa ngenxa yokuthi laba abakhulu kabasebenzisi izandla bathwaliswa amagabha avuzayo zinjetshane.

Abanye ngabahlala bethembisa abanye ukuvala ngabo mzwana zivalwa izikolo kodwa phinde ubabone mzwalokho! Lapha kangikhuthazi izifokolo, kodwa umqondo okhona yikuthi koze kube nini ugagadlele ukwesaba uze wehluleke lokwenza izinto ebezingaguqula lokho oyikho khona?

Ukuba yingqwele akulani leminyaka, ukumiswa komzimba kumbe inani lenkomo ozelusayo. Abalesibindi sokuma bajame othulini, bazigoqe babuye bazisebenzise yibo ababa zingqwele.

Wena ulesikhathi esinganani uthethela, kumbe ukhuleka, kumbe unikela ukuze into zikuhambele? Uchithe imali enganani uzula lelizwe udinga ukukhulekelwa ngusibanibanyana kumbe ukugeza umnyama?

Ulemigcozo emingaki, kumbe zintebe, kumbe zintambo, kumbe ngamanzi okuminyezelana lempahla yakho endlini? Kungani kukhanya sengazathi akukusebenzeli konke lokhu na?

Kungenxa yokuthi ukuphutsha kuhambo lwempilo ngendlela eveza ukuphumelela akuyi ngemali yezimanga, kuya ngokusebenzisa izandla zakho.

Izandla ezisebenzayo ziyimpumela yengqondo esebenzayo, nxa uhlalele izandla, uhlupho kalukho ezandleni, lusekhanda. Kakho olezithathisisa kuhle oswela into yokwenza aphelelwe ngamacebo abe ngumuntu wokuhlala lokubhuqa ukudla kuphela.

Ubuvila bokucabanga yibulima, yikho okwenza uhlale ukhuluma ngezifiso zokuthi lokuthi kodwa ungenzi lutho ngakho. Kuhle ukuba lesifiso sokuqhubekela phambili ngempilo, kodwa yazi ukuthi ubuvila bokucabanga ngokungufanyana kwakuqala okumele ukubhuqe ukutaklazele le ukuze ungeyiseki njalo izifiso zakho zingapheleli elimini njenge siwiji.

Nxa ingqondo isizimisele ukusebenza, khumbula ukuba ungalalisa isikhathi sizakufobha ungalokhe uthikaza, kumele ungaphuzi ukuqala kuze kome phansi ulokhu ungakaqali ukulima. Izandla ungazizweli ,zigoqe uziqinise funa weyiseke ngenxa yokuhlala uthikaza, ungenzi njengalabaya abathembisa ukuvala ngawe  kuphelele ekuthembiseni.

Lanxa umfana ejika kanganani inqindi kuyatholakala ukuba ekulweni kwakhe zifike enyameni ezinye izibhakela. Ababukeleyo yibo abagomela ngamandla ukwedlula otshaywayo nxa laye zinethela ngakuye.

Ingqwele ezazi ukulwa azilaleli imisindo yababukeli, olwayo vele kalandaba lokuthi utshaywe ngaphi, kangaki, kumbe ukuthi kubuhlungu okunganani ngesikhathi esalwa, ukhathala kuphela ngokuthi anqobe.

Nxa uphakathi komsebenzi wakho kumbe ibhizimusi, kumbe yisikolo, loba yini oyenzayo ukuziphakamisa empilweni, kukhona impazamo engabakhona. Kwesinye isikhathi uyehluleka uze uzibone njengomfana abamtshaye baze bamgada idundulu. Ukulwa akuqedwa linani lezibhakela zokwehluleka ezikutshayileyo, akukhathalekile ukuba utshaywe emlonyeni waze wakhumuka izinyo, okumqoka yikuthi uqhubeke usilwa waze wanqoba.

Kuvele akukaze kube lula loba lanini ukulwa, kwesinye isikhathi ubhekana lesiqhwaga senkathazo okumele usiginye. Lanxa kuliganu, kumbe ilitshe ginya kuphela bese unqoba ngokuba lomphumelo omkulu. Nxa sokukuhle kuwe ngenxa yokuba ube lesibindi unganakani ukuba impi isiphelile. Yazi ukuba ingqwele zigcina ubukhosi bazo egangeni ngokuhlala zinqoba kokuphela, lokuthi nxa sokungathi kulomhedehede okungabafana zintshintshele ezandleni, lawe yenza njalo!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolozikamakhal’ ekhukhwiniezithi: 0775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links