Isigqi somdladla. . . Isidwabu 29: Imiyane patsha

20 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Isigqi somdladla. . . Isidwabu 29: Imiyane patsha

uMthunywa

Silo Trevor Mhlanga

Kambe kungakuphatha njani ukuthi uthi uyalalis’ umhlubulo emva kosuk’ olud’ utshitshimba uzwe imiyane ihlabela endlebeni.

Nxa usithi uyadumela, kube yikuziwakala ngempama nje kuphela, kodwa wona sutshonis’ umlomo emlenzen’ uzitika ngegaz’ lakho.

Uzimuhluze njalo khona sokuzihlabelela okunkalakatha, sokusehluleka lokuphapha ngesisu sika nanani. Uthi uyakuqakeza kuthi nzwe! Usale usizwa ubuhlungu ezandleni.

Impilo yemiyane isengozini, nsukuzonke nxa imiyane iphapha ibona abantu beqakeza izandla, kungasi kuwuncoma, kodwa kuyingozi yokufa.

Abantu kabakujabuleli ukuba iphile ngabo, icala lemiyane akusi kuletha umkhuhlane kuphela, kodwa elikhulu yikuthi iphila ngegazi labantu.

Nxa lawe ugcina ibhokisi lakho lomantshisi elingela lutho, wenzelani? Awenzeli kucela izitiki kumakhelwane? Ufana lemiyane qho! Ugogo uSiboph’ iqhele wayenje, wayehlala elokuliphetshana kwakhe kwamaphilisi okwakuhlala kuthiwa, “aphele izolo.”

Yiso lesiya sidondolozela sikhuleka koMphazitha: “Zwana phela mntaka S’qophile, ake ubone la” evez’ iphetshana lakhe lamaphilisi, “imbumbuluz’ ebengilazo ziphele izolo, ake ungichuphele kwezakho . . . awulazo wena ezilomzil’ oquma phakathi?” Ingwevukazi isizwa lelo yahle yazithela ekamelweni layo yaphuma isithwel’ umtshaqana, “utsho la?” Amehlo ethe nhlo kusowabo.

“Hatshi! Engiwanathayo mina kawabanzi, kodwa made, futhi aqatha!” Ubuso sobuhlobile. “Hawu Siboph’iqhele! Akula mahluko la! Iphilisi liphilisi, thath’ uziginyele, kambe sungawatshiya la ngenxa yokuthi kawabanzi kuphela?”

Sesiqhuqhisa izwi isalukazi. “Angithi lawakho amhlophe phela?” Sokubanjwe lelo phepha lamaphilisi elingelalutho, “yebo sibili,” ephendula sengathi kala qiniso.

“Manje uthikazani? Thatha wena amaphilisi uzihambele!” Wasuka ugogo engazi ukuthi lowo musa awenzelwe ngale indlela uvela ngaphi.

Kambe wona la maphilisi awaphiweyo azamsiza ngempela kumbe kukhona okukhona?

Aphinde awakhumbule amazwi awatsheliweyo, athi “iphilisi liphilisi,” enhliziyweni yakhe akubone ukuthi lapha kukhona okunuka santungwana! Ngaz’ umbon’ ekuhlekelel’ ekupha ngenhliziy’ emhlophe, kathokozi ngokuthi weyame kuye!

Kulesifund’ esikhulu esitholakala kumvelo. Sonk’ isivand’ osibonayo, ngaze sibe ngesihlotshiswe njani, kwake kwaba ligusu, kwakhal’ amahloka, kwaba ligceke, umhlab’ ulugwadule kwakhal’ amapiki, amafotsholo, izimbo lamakhuba. Kwathelw’ umquba, yabol’ inhlanyelo, kwaze kwaba yilokh’ okufunwa ngumlimi.

Impilo yakho yisivande sakho, umkhuba wokuhlala ucela uyazihlakulela ngokwakho njalo nguwe ongawuqeda uzikhandele omutsha.

Ungaziyengi ngokuthi ungumuntu othandekayo ebantwini njalo kawubadleli mzimba nxa ubacela okuyizintwana okungatsholutho. Ilizwi lakho lihle lizwakale njengengoma yemiyane endlebeni zabo, kwelinye ilanga isiphetho siyakuba yikuthi, imiyane patsha!

*Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links