Isigqi somdladla. . . Isidwabu 28: Kuzakubulal’ okuyinto lokho!

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

Trevor Mhlanga

Uthi uvuk’ ekuseni, wadobh’ umthanyelo, wakhwinc’ izidwaba wathanyel’ izibi, ulungis’ indlu ohlala kuyo, uvumbulule igundwane elifileyo. Kuthi hatsha! Ubuso buguquke lengqond’ ilibale kancane ngalokho okwenzayo.

Kusenjalo, ungananz’ iphung’ eseligcwel’ indlu yonke, uqhubeke ngomsebenzi wakho. Uguduz’ okuguduzwayo, lokuthintithwayo kuthintithwe, zibuthelelwe ndawonye izibi. Manje sezijuluka iz’thukuthuku sokusetshenziwe okwamagama, bese uqala ukukhangelisisa izibi zakho. Nant’ ibhokisi lomantshisi!!!

Usathwele ibhokisi lakho, uthi jeqe kuleliya jiko ubone abafana bexoxa, kutsh’ izindaba zokweq’ imiduli ngesikhathi sesikolo besiyathiya ezifudlaneni. Uhugwe yil’ ingxoxo, uhlengezele ngokukwehleleyo. Emanzini amnyama, esiziben’ esithe cwaka, esimanz’ eqand’ okwekhala lenja, ungawathint’ usal’ ungumhlanga.

Ubuqung’ isibindi, wazithel’ enzikini, usath’ uyatshay’ ibhamu, wezw’ umsila wengwenya ukuhlal’ entanyeni, uzam’ ukumemez’ athelek’ emloyeni, walwisa waz’ wathamba wedwa. Wayizw’ isikudonsa wahl’ waqaleka.

Kwaba liphupho suphaphama besif’ imbambo ngawe, itshebetshebe sidlale lesisu. “Kuzakubulal’ okuyinto lokho! Tshiyana lakho.”

Ukhangel’ ibhokis’ olithweleyo kuthi dlwe kuw’ ukuba okungapheliyo kuyahlola. Izolo bezingabalek’ izinti ebezikuleli bhokisi, namhla lugebhezi oluphetshulwa ngumoya lubangwe lezibi. Okhunjini lwesiziba kukuphelele, waphenduka into yokudutshuzwa ngetshebetshebe.

Udumo lwayizolo lalo solube ngumule kusavunguzane. Izibiliboco ezimofuzwe izolo kazikusuthisi kuze kube kusasa, kwam’kel’ ukuba ixoxo kumele lihlale liz’gxumela nsuku zonke. Isizatho sokudobh’ ibhokisi lomantshisi ezibini kayisiso.

Cabanga: zindibilitshi ezingaki ezidingakalayo ukuba uthenge ibhokisi elitsha? Pho kungani uqotshama uphemb’ izibi, usunduze laleliya gundwane elinuka phu, udobhana logebhezi lwebhokisi?! Uqond’ ukuvez’ izinyo okwempis’ esizajimba, kutheni?

Nxa kubekuhle izolo, xoxa ngakho, uziqhenye ngakho, kodwa ungaphil’ izolo okwempilo yakho yonke.

Sesizwile ngalokho oke wakwenza, siyayibona lemifanekiso, mhlawumbe lezilobo zembali yakho, kodwa akusi mbali esigcinayo, kuyilokhu esikwenza namhlanje!

Nxa ukhangele ibhokisi lakho lomantshisi, liyisiboniso sokuba izolo uke waba lemali yokulithenga ligcwele liphelele linukelela ubutsha. Ubuzibula ngokwenelisa kwakho ukuzitholela lokho okufunayo ungebelanga muntu, njalo ungaceli lutho emuntwini.

Izinti ebezikubhokisi bezingamandl’ akh’ okulumathis’ izibane kukhany’ emnyameni, ubas’ umlil’ ukuvikele kuzinanakazan’ ezingakulimaza, ubuy’ ukuphekele ezifel’ emlonyeni. Ubukhomba ngophakathi, kodwa lawo mazolo sewile, lamalub’ ebehlakaniphile seqal’ ukuwohloka. Akukusiz’ ukubhajwa njengemot’ esiphelelwe ngumhluzi, kuzakubulala okuyinto lokho.

Isifundo namhla yikuthi, nxa wake watshay’ inala, akutsh’ ukuba uzaqhubeka uyivuna lanxa ungalimanga.

Kumel’ ubuyele njalo emasimini lakumnyak’ olandelay’ udle iz’thukuthuku zakho. Ukuhlala pekle akukho ngaphansi kwelanga, njalo kuphumula osethuneni zwi! Nxa usawadl’ amabele kumele zijuluke izithukuthuku.

Ukukhangela izol’ ulibale ngekusasa, kufana lomunt’ odobh’ ibhokisi lomantshis’ ezibini, akhumbule leyo misebenzi eliwusebenzileyo liseselolutho abesebona sengazathi lizaqhubeka lisenza njalo lanxa lingasela lutho. Lapho indwang’ ingakhuluma isiNdebele sibili! Okunye okungenza ugcin’ ibhokisi lomantshisi sizakukhangela kusidwabu esilandelayo kodwa vele kuyingozi, nxa ukwenza tshiyana lakho, kuzakubulala lokho!

*Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links