Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LESITSHIYANGALOMBILI: Gqula inkelo

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LESITSHIYANGALOMBILI: Gqula inkelo

uMthunywa

Trevor Mhlanga

KUMNANDI nxa isihlahla sesivuthiwe, sesivakatshelwa yimikhakha yonke yabantu bezisiza ngaso. Izithelo zasendle asikhulumi ngazo, zona zande ukuba mnandi kulalezi ezithelelwa ngamanzi aphanjanyiswe yimithi.

Ungavusa inkophe emizini lapha uthola okhekhe sebedlalela engatsheni eziphezulu le sebezinkawu, ingwevu lengwevukazi zihlezi phansi emithunzini amazinyo wonala aseleyo seqhatshiwe.

Kususwa ingxoxo ngezinsuku amatshe esancwebeka, inyamazana zisaphilisana kakuhle labantu, lenyoka ziseselamaphiko.

Zonke lezi ndaba zihlotshisiwe ngolimi oluhlabusayo, izaga ezilola ingqondo lezitsho ezisusa ubuthuku emehlweni. Kudliwa eziluluju, kudliwe lezimunyu, kusale sekuzintanga zodwa.

Kukhona okunye okuyimisebenzanyana okuthathelwa phansi, ngezikhathi zeBhayibhili umsebenzi wokwelusa izimvu wawuphathwa njalo.

Isizatho kwakuyikuthi lowo msebenzi wawusitsho ukuhlala egangeni isikhathi eside, ukufinya izimvu ngokuhotsha ngomlomo, lokumelana lenyamazana zeganga ezesabekayo. Babengakunanzeleli ukuthi ukuhlala egangeni kumenza umuntu afunde ngcono ngemvelo, azi lapho angaphephela khona lalapho okuyingozi khona, afunde ngezinyamazana langezihlahla, abe ngumthombo wolwazi. Kambe ngubani ongaba lenhliziyo enkulu kuleyomalusi, owenelisa ukunakanela izimvu ezivimbeneyo ngaleya ndlela? Uba lesisa esikhulu ebantwini, uyazi ukunanzelela la okudingeka usizo futhi usize ngemfanelo.

Wothi gudlu ubone ubuqhawe bomalusi, omelana lenyamazana ezesatshwa layizihlahla, aziwisele phansi zithi jidi njengamajodo awa enqoleni.

Lapho abantu bebona umalusi wezimvu oweyisekayo, uThixo wayebona inkosi ezabusa abantu bakhe.

Ungathi uyinkalakatha yendoda ekhwaza kudilike iziduli ubonakale ulandelelana leganga ubuthelela intanga, uthathwa ngeyinye indlela.

Ngitsho labahlanyela izihlahla ababonakali bebhensile bedonsa imisipha yemibala bedobha intanga. Kuyinto engaxoxwa langayo ngoba injobo kayithungelwa ebandla.

Nxa ufika esikhathini lapho kumele wenze okweyisekayo esigabeni lokukhangelelwa emanzini ungakhangeli amehlo abantu. Hlolisisa ngaphakathi uzibuze ukuthi isiphetho sakho lokhu okumele ukwenze kuyini? Zibuze njalo ukuthi nxa amehlo abantu engakujabulela, bakuvezele amazinyo kuzakulethelani?

Lanxa kungakuphi sithunzi, kwenze okumele ukwenze ngoba kulenzuzo enhle kuwe.

Ayisikho konke okweyiseka esigabeni okufanele uzingenise kikho, kuphela lokho okulusizo kuwe ngitsho lakuso isigaba. Sungazibutha intanga ngobunengi bazo, kodwa nxa ungazisebenzisi okufaneleyo, kukusiza ngani? Qala ngokwazi isizatho saloba yini oyenzayo, hatshi kuphela ukwazi ukuthi kwenziwa njani. Nxa uqogelela intanga zamaganu, kumele wazi ukuthi umsebenzi wazo akusi kuzilibazisa ngemidlalo yabasesebafitshane. Nxa kuzintanga zezinye izithelo ikakhulu ezokuza, wohle udinge la ozazilondoloza khona izihlahlanyana ezincane.

Inzuzo kayitholwa ngokuqala ukwenza lokhu isigaba esikuthathela phansi, itholwa ngokuqhubeka uze uqede. Ngakho nxa usuzibuthile intanga zamaganu, qhubeka wenze ozibuthele khona, gqula inkelo!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links