Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LESIKHOMBISA: Bona umthala

21 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LESIKHOMBISA: Bona umthala

uMthunywa

Trevor  Mhlanga

ENSUKWINi ezingamatshumi amathathu umkhathi usibonisa okwehlukeneyo okuthokozisayo lokwethusayo, okubukekayo lokuthithibalisayo. Inyanga iyathwasa ibonakale emkhathini litshona, kube sengazathi lugebhezi. Nxa izinsuku ziqhubeka lokubonakala kwayo kuya kukhwela sengazathi ukhona osebenza ukukhipha ubulembu obuyifihlayo ngokusa kwamalanga. Siyafika isikhathi lapho ephuma khona ngokupheleleyo, njalo iphangisa okokuthi ihle ibonakale ilanga lingakatshoni. Ntambama selinqunda amehlo, iyabonakala isibomvana okwelangabi, sengazathi yosiwa lilanga, kuthi nxa selingenile kunina ibe mhlophe kube semini ebusuku, lesalukazi esifiphele amehlo sesingayidobha inalithi ngokukhanyisa kwayo.

Kumnandi nxa inyanga ixotsha umnyama, imisebenzi iyaqhutshwa lanxa sekuhlwile, injetshane lazo ziyalikhabelana ibhola kungabi lacala. Ukwesaba kuyancipha nxa umuntu ehamba ekukhanyeni lanxa lapha ahamba khona kudume inswelaboya. Njengoba imisebenzi isibamba imini yonke, umuntu uzuza ithuba elihle lokuzithelelela imibhida yakhe phakathi kobusuku, cala celeni ngoba inyanga ibanekisile, lamanzi futhi aphuma sengazathi ayaxotshaniswa ngalesi sikhathi, kuthi futhi umoya oqandelelayo kamnandi ube ngumphelekezeli, umsebenzi uphela ngokukhawuleza. Edlula amalanga, lomkhathi uyaguquka, iyaqala ukubola inyanga, kube sengathi ithelwe ngegazi, lalo futhi eseliqala ukunquma. Lokhuya kukhanya kuqala ukufiphala, izikhubekiso kwabahamba ebusuku ziqala ukwanda, isikhathi lesiya sokusebenza sibuya sinciphe, abantwana abakade bequvula ibhola izolo, bazwanane lengubo masinyane nje.

Kakho obuthandayo ubunyama ngaphandle kwabasebenza bona imisebenzi yabo kayivezwa ebandla. Emadolobheni endaweni zamagetsi, kuba lomnyama ocatshisa amagundwane lapho ehambile, kuthi ngezinsuku inyanga itshonile lakulezo nsuku lapha iselwa, kuba lomnyama ongawendlala umbathe ngawo. Nxa impilo isimi manzonzo, ithemba selikhukhulwe ngamanzi lamacebo sedliwe zintethe. Nxa imicabango yakho isicuba okwenkomo ezitshaywe yindlala, lamandla akho asengawohlamvu olulodwa lwenyawuthi, impilo yakho iba mnyama. Kutshiwo okunengi okungakhiyo ngesikhathi esinje kuze kuthiwe ulomnyama, lawe uhle uzibophele ngehali ikuqede umoya.

Funda ekuguqukeni kwezinsuku imihla lamalanga, kazifani zonke, zikhona ezilokukhanya imini lobusuku kube lezinye ezithi loba emini ilanga kawuliboni. Lezo nsuku ezimnyama kangaka yizo ezandulela ukuthwasa kwenyanga entsha ezidinga kuphela ukubekezela lokugagadlela ethembeni zize zidlule ezingajabulelwa muntu. Lanxa sekusithi utshayelele amazinyo edwaleni, akuzame ukuphuma phandle ukhangele umkhathi ngalezo nsuku ezimnyama. Uzamangala ukubona inkanyezi zincintisana ukubayima emkhathini, khona nxa inyanga itshonile kuba sengazathi lezeminye imihlaba ziyeza zizokhanyisa kowethu. Yikho lapho obona kuhle udendwe lwezinkanyezi zisenza umthala ongawugada ukuse kwanhliziyo ngise. Yazi ukuba insuku ezimnyama khaca yizo ezilenkanyezi ezinkanyazela ngamandla, ungakhangeli kakhulu umnyama, bona umthala!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

 

Share This:

Sponsored Links