Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANYE: Izibi zikamakhelwane

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANYE: Izibi zikamakhelwane

uMthunywa

Trevor Mhlanga

LOLUYA suku ubusika busika njengenqamu, ngisalwisana lemicabango ngizibuza ngokuthi njengoba ukhansili evalile amanzi akhe ngiye na esikotshweni; kubuye futhi amagetsi kawakho ngigeze kumbe ngikubekele elizayo? Ngisajula ngomcabango, ngabona okungejwayelekanga. Kuyimvama ukuba nxa kungenzakala okuvusa umhlonga wenja abantu bambambe owangaphansi, kodwa lokhu kwakubambisa owangaphezulu. Ngaba lesithuli, hatshi ngoba iguma lami lalibhuquza uthuli, kodwa ngoba unkosikazi kamakhelwane esengibonise into yamehlo eyangiqeda amathe. Lakhathesi ngidinga ngiswele ukuba okunje kuthiwani, lokuthi vele umuntu ukucabanga skhathi bani ukwenza kanje. Ungaqali ukuzidla ingqondo ucabanga ngokuthi ngingabe ngikhuluma ngani ngoba kungeke kwafika lasemkhumbulweni wakho.

Kulengoma eke yaphaphisa amabhatshi ethi: “Ungabongena indaba zabantu,” ekhuza oNomsa ukuba bananzelele funa babasele ihlathi besithi baphembela umakhelwane umlilo. Ukwelekeleka lingoma kulezinsuku kulempahla esibhahile ikakhulu kwabesintwana elotshwe: “UNGENAPHI?” Lapha-ke kuletha umcabango wokuthi abantu akumelanga banukise uqhatshi lokudla kwabomakhelwane, lo lalo kakhangelane leyakhe imbiza. Nxa umakhelwane elohlupho olumgceke lanxa engatshongo, ngenxa yokulandela lumcabango, sande ukutshaya indiva aze azicelele usizo umuntu weNkosi. Ungazikhotha ilihlo ukubona usizo lusiza nje ungalucelanga lanxa kusobala ukuthi uyaludinga. Imvama yikuthi nxa othile engabona itswayi likamakhelwane seliphelile aqine ngokuthi, “ikhanda elilamehlo liyazibonela!”

Umlimi ohlakaniphileyo uthi ngokunanzelela ukusilela kwabamgqagqeleyo abesebanika inhlanyelo yakhe enhle. Lokhu ukwenzela ukuba amasimu azingeleze eyakhe athi lapho esetshakazile izibungu lomoya okuxubanisa izilimo, kuxubanise ezakhe lenhlanyelo enhle kuphela. Isiphetho yikuthi akhiphe umnkentshe wesivuno esithatha imiklomelo ngobuhle langohlobo lwembumbuluza eziphuma kuso, ezidala eyinye inhlanyelo elentengo esesiqongweni. Kunjalo lasempilweni, kwesinye isikhathi kudingeka uphathise ogudlana labo, ukuze babe ngabahlambulukileyo bangakugcolisi lapho lithintana. Okungangokuthi okutholayo ngokuthwalisa abanye imithwalo yabo kunengi ukwedlula lokhu obungakuthola ngokuzikhangelela okwakho zwi!

Isiga engasenzelwa ngumkamakhelwane mzwanokhwa yikuthi alibale iguma lakhe azothanyela elami. Kambe ikhaza likhakhatha kangaka? Ngatshelwa ngamathe ukuba kwasekutheni ezikhathaza ngeguma lami lelakhe lingakathanyelwa? Ngathi ngiyathi mehlo suka ngabona ukuthi qotho sibili  izibi zidlala ingqobe ngakuye, ngaxega amadolo ngehluleka lokumbuza ukuthi kutheni. Ngemva kwensuku ezimbalwa, ngizithanyelela ngasizwisisa isenzo sika makhelwane. Kwafika isavunguzane esathwala izibi ezesabekayo zazokuthi jidi ngakwami. Kwahle kwathi qhwi kimi ukuthi leliya langa kwakulomoyanyana owawuphephetha usuka entshonalanga usiya empumalanga kucele lendlu kamakhelwane. Ethanyela iguma lami nje wayesenzela ukuthi kungabi lezibi ezizaphephukela kuye lapho esethanyela elakhe. Hamba lawe uyedobha umthanyelo, uthanyele izibi zikamakhelwane!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

 

Share This:

Sponsored Links