Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANTATHU: Thendele kawusinkukhu

24 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANTATHU: Thendele kawusinkukhu

uMthunywa

Trevor Mhlanga

KULEZINSUKU sokulomahluko ongangebhalabhala phakathi kwenkukhu zedolobheni lezemaphandleni, lezi ezedolobheni ngizibiza “onkukhu fukamela” ngoba lazo ezingesi zamaqanda zihlala zithe khoxo ndawonye sengathi zifukamele. Ezemaphandleni zona zibizwa ngelokuthi “nkukhu makhaya,”  kazisandanga emadolobheni, futhi inengi labazigcinayo benzela amadlo hatshi ukufuya. Inkukhu fukamela zilemikhuba eminenginengi eyenziwayo ukuze zikhule kuhle, kulemigcozo yakulezinsiku eziyinathiswayo, ukudla ezikuthengelwayo lomhlobo wesibane eziwubaniselwayo ukuze zikhule ngesiphangiphangi, kungakabi nyanga mbili ziba yisitshebo. Onkukhu makhaya kabala hlupho kangaka, badla beziphandela besesulela phansi, kabadingi mithi eminenginengi, kuyavuma futhi ukubahlanganisa lezinye inyoni ikakhulu amathendele. 

Awukuzwa ukukhala kwenkukhu fukamela, nxa ungasibonanga isilugu, kungenzeka uhlale amahola, mhlawumbe uze udlulele la oya khona ungazi ukuthi kulenkukhu la owethekele khona. Onkukhu makhaya kabafihleki, bagcwala ndawana yonke, futhi balomsindo. Nxa ungakhetha ukuthula sengathi umlomo unamelwe ngengcino, lengqondo iqale yakhanzingwa ingakafakwa ekhanda, uba yinkukhu fukamela yomuntu. Aluba ungu lowaya ohlala enyakaza, ongahlali phansi, ufaniswa lenkukhu makhaya. Nxa ungu lowaya othanda ukuzixubanisa labantu bonke, ukuba yinxenye yakho konke okwenzakalayo ukukhuluma ulimi olwejwayekeleyo lokungazibonakalisi. Nxa ungafuni kunanzelelwa, kumbe ukuba yingxoxo kazulu ngokuhle kumbe okubi, nxa unjalo ulithendele lomuntu.

Esilugwini samathendele inkukhu lazo zikhona, sokuyizo ezibusayo, amaqhude azo yiwo asezwakala ekhala ekuseni. Amathendele lawo selandela indlela inkukhu ezidla ngayo, zihambe ngayo, kuthi lokukhala asezama ukukhala njengazo. Inengi lethu senza njengamathendele, inkulumo zethu, impahla zethu, ngitsho lendlela esizilibazisa ngazo yinto zokweboleka kwabanye. Ulimi lwemzini lubusa imfundo yethu, okokuthi umuntu olukhipha ngamakhala nguye okuthiwa ufundile, kuthi abagxile kwesakithi bakhangelelwe esizibeni. Lanxa sesathola uZibuse, ingqondo zethu zilokhe zibotshiwe yilokhu esikubona kuyimpucuko, impilo yezizweni engelani lemvelaphi yethu.

Kuhle ukufunda, kuvula ingqondo kodwa kakungabi yisizatho sokuba uzikhohlwe ukuthi ungubani. Qakathekisa imbali yangakwenu, ifunde uze uyazi ukwedlula inombolo zesithupha. Lokhu kuzakwenza kube lula ukuba eyakho indaba ilandiswe njengoba. Ungeyisi ulimi lwakho, lukhwabithe, yonke into othintana layo dinga ibizo layo ngesintu, ukuze ibe lendawo kumikhuba lenhlalo. Lezi zinto zingathathelwa phansi kodwa yizo eziqukethe ukuphumelela okuqotho; khumbula ukuthi ithendele elingunfuziselo wenkukhu ekukhaleni lasezenzweni, kakunanzwa kangaka ukuphumelela kwalo ngoba bungekho kulo ubethendele. Lapha usuzibona suphakeme kakhulu okokuthi uze utshaye indiva okwakini; ngithi kuwe thendele kawusinkukhu!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links