Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANHLANU: Kwabo kagwala

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANHLANU: Kwabo kagwala

uMthunywa

AMAZWI la agcwele injabulo, balibele abantu beNkosi, bayazixoxela, bezikhukhumeza, beziphakamisa, bezincoma ngesiqubu abalaso.

Omunye ngowagijima waze wehlula abagadi bamabhayisikili kumahlandla amabili atshiyeneyo. Ezinye inkulumo ezilethwa lapha uyazizwela wedwa ukuthi yikusenga ezimithiyo.

Ungaqhubeka ulalele uyabusiseka ngalingxoxo; lanxa bekhona abahabazelayo inkulumo yabo imsulwa. Kakho ohleba omakhelwane, kakho oletha ingxabangxoza, kakho okhuluma ngezikhuba abanye, bonke bamanyene kunkulumo zabo.

Isimanga yikuthi ungabathi ngqo emehlweni abanye babo, okuzwayo ngendlebe kwehlukile kulokhu okubonayo; kulamehlo aveza ukukhathala, amanye aveza ukuthuthumela, lamanye akhangele phansi okuveza inhloni; usala udidekile.

Laba bantu bengamukeliswa imiklomelo yokulandela imithetho njengoba ilotshiwe. Ngeke wezwa kuthiwa sibi somntwana wakoNqayi utshaywe yimota ngoba bonke abadala labancane abaqali ukuhambela duze komgwaqo.

Akwenzi ukubona ngitsho lolihlongandlebe lapha ekhaya esicupha emzini ongaziwayo kumbe entula lelizwe, egcwala ndawana yonke.

Umqhuqhumbo ungavuthwa kulokuthi ubone umntakaNqayi eqakamisa ulimi ephikisana labanye abantwana ikakhulu abangaphezu kwakhe.

Bona bango vuma zonke laba bantu, bakholwa konke, futhi balandela konke abakutshelwayo, abalaso esokubuza izizatho zemilayo abayiphiwayo.

Umguwe ukhala ungabona ingozi ezayo, inyeza izwakala nxa sekusikhathi sezulu, iqhude lona lizwakala nxa sekusile, kodwa koNqayi kuyamangalisa, kabazi izizatho zalokhu abakwenzayo. Baxoxa ngesiqubu nje akusi ngxoxo yemincintiswano yokugijima abangena kiyo, kodwa yisikhathi lapha bebalekela imisindo abangayaziyo lokuthi yayivela ngaphi.

Umabonakude ubanekisiwe, kakho okhwabithela okubukiswa kuwo, umama uyesaba ukuthi engantshinta afake okunye funa ubaba acunuke, abantwana babona kungcono ukuvusa ingxoxo kulokukhuluma ngemidlalo kamabonakude abangaziyo lokuthi uyimalini, ubaba yena ubukele ngoba engafuni ukudanisa usowabo asebenza laye ohlala embuza ngokwenzakala kuloluhlelo. Iqiniso yikuthi isizatho sokuhlala kwabo bechumile, akusithando, yikwesaba.

Omunye umlobi uthi amagwala afa kanenginengi; kambe akusi kufa na ukuhlala ubone ongakuthandiyo kumabonakude owazithengela wona? Khona ukulandela yonke imithetho ufuqwa yikwesaba hatshi yikuzwisisa ubuhle baleyo mithetho lakho yikufa. Ukuphilela ukuthokozisa abanye lanxa uhlukuluzeka emoyeni kwedlula ukufa.

Ubugwala abusizi; kalikho lelilodwa eliphumelelayo, kumbe elinqobayo ngezikhathi ezinzima. Owesaba ukuya empini kasoze wabalelwa kubanqobi, owesaba ukuhlolwa lokuvivinywa kayi kuziveza ubunono lokuphakama kwemicabango yakhe.

Ungaziduduzi ngalesiya saga sesililo, yazi ukuba kayikho intokozo, kumbe ukuphumelela kwabo kagwala!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links