Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOLUNYE: Awuvunyelwa ukungena

12 Dec, 2019 - 00:12 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOLUNYE: Awuvunyelwa ukungena

uMthunywa

Trevor  Mhlang

UMNYANGO usebenza into ezimbili ukuvulela labo okumele bangene lokuba ngumgoqo kulabo okungamelanga bangene. Nxa umnyango ungasavaleki, kumbe nxa uyilowaya ongavulwa ngaloba yisiphi isihluthunelo umuntu asithweleyo umsebenzi wawo awusekho, kufana nje lokuthi awukho. Umnyango ungaqamukela amakhiye phakathi okokuthi akusela ndlela yokuwuvula kawehlukananga lomduli. Ikhona eminye iminyango ethi lanxa ikhiyiwe ibuye ijekwe ngamatshe kumbe ngensimbi, enjalo kayibalwa nxa kukhulunywa ngeminyango. Kukhona njalo eminye oyithola sinuselwe emgubazini, isivalele sibi sobunyonyo ukuba bungene, okwenza uzibuze ukuthi pho umnyango wenzelwani?

Endlini enkulu yezifela emlonyeni, lapho okungena khona abasindwa yizamba besidla ukudla okuhloliweyo, kukhona ukuphithizela okukhulu. Omunye uthwele izilololo eqonda le, lomunye uhlalisa phansi abasanda kungena, omunye njalo ngobutha izitsha zalaba asebedlile. Kungathi zimbila zithutha, zonke izisebenzi ziphethwe ngumhedehede. Lapho okulungiswa khona ezangaphansi kwamakhala lezi kusemuva le, kusithekile, izisebenzi yizo ezibonakala zisehla, zisenyuka, ziphuma, zingena zisiyathatha osekubiziwe ngabahlezi ematafuleni. Lami ngikhona kwabahleli phansi, nginxuswe ngabangane, bahlangene leziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo, sengizihlalise okomuntu ozwayo khonapho. Kulezingwadlana ezifanekiswe izibiliboco etafuleni, ngithwele olwami, ngisamangala intengo ezilotshwe lapha, lamanye amabizo ezimnandi engingakaze ngiwabone, ngiswele ukuthi ngibizeni okwemalini, lanxa kungayisimi ozayibhadala leyo mali.

Unganxuswa endaweni ephezulu wena ungunjwathi nje uba lohlupho lokubona sengazathi imali ithelwa emgodini ngokuthenga ukudla okungatsholutho ngentengo eyenela ukuthenga izamende phose ezimbili kumbe ezintathu. Kuloqhatshi olugobhozisa amathe, kodwa kwehla nzima emphinjeni, ngeminakano yalokho obungakwenza ngabe kuphiwe wena leya mali okubhadalwe ngayo. Akufiki kuwe ukuthi abantu abathokala lapha akusi bantukazana; kulendlela okumele baphathwe ngayo, baphekelwe ngayo, lokudla okumele bakudle okungafani lokukaquqaba. Ngitsho lengxoxo ezixoxwa kulindawo kayisizo madlwane, kukhwaza ezinkulu zodwa. Okukuvala amehlo yingqondo emfitshane, ekhangele intengo yengcangca endaweni yokukhangela isizatho esenza kube lentengo engako. 

Amehlo alokhu ethe nhlo kuzisebenzi zalapha endlini le, umuntu ezidla ingqondo ngokuthi kwenzakalani kundlwana leya esithekileyo. Inyawo zehluleke ukuthi kho ndawonye, ngize ngiyejama emnyango. Uvaliwe lumnyango ulotshiwe ngamabala esilungu “STAFF ONLY.” Kimi kwahle kwafika umqondo wokuthi akusi yonke iminyango la ngingangena khona. Lanxa ngingumthengi kulindawo ngiphathwa sankosi, lumnyango ngangingeke ngawungena. Kungakhathalekile ukuba ngilemali kumbe cha, ukungena kulowaya mnyango kwakungokwabaqhatshiweyo kuphela, abalokwenza ngokwenzakala ngangale kwawo. Ukuvalelwa kwami phandle kwakuyiyo ndlela engangihlonitshwa ngayo, ngakho kuthathe kunjalo lawe. Zikhona indawo othi lanxa uqaphele ukwamukelwa ngesihle kuzo, besekuthiwa; ngenxa yalokho oyikho, “la awuvunyelwa ukungena!”

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

 

Share This:

Sponsored Links