Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LASIKHOMBISA: Imingcele

06 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LASIKHOMBISA: Imingcele

uMthunywa

Trevor Mhlanga 

NXA ungasinyoni kutsho ukuthi awukuphiwanga ukuphapha, lokhu akutsho ukuthi ungezake ulungise umtshina ongakhwela kuwo uziphaphele uye konhliziyo ngise. Ngiya ngizwe kuthiwa abathakathi bayaphapha ebusuku begade ihombela, kumbe ingcebethu, loba isambane besebenzisa imithi lemithanathana yabo. Uhlupho nje yikuthi ekuphapheni kwabo benza imisebenzi yobunyama, kodwa ake ucabange, ngabe kulendlela efaneleyo yokwenza umthanyelo uphaphe emini libalele, ngabe kunjani? Kumbe njalo ngabe kuyenzeka ukuba umuntu athathe amaphiko enyoni awaxhume emhlane abasephapha ngawo. Mina bengingahle ngithathe awengqungqulu, ngindize ngawo ngiyefinyelela phetsheya kwamayezi.

Lanxa uMzilikazi wayengasekho sokubusa uNgwalongwalo kaMatshobane ibutho likaTshaka lalilokhu lisesatshwa. Wawungabona izithukuthuku zexhegu ngokukhuluma ngamasotsha kaTshaka ezohlasela, kodwa abelungu abazange besatshwe ngaleyondlela. KuMvukela amabutho ayezimisele ukuvala inhlamvu zemibhobho ngamabhetshu. Amadoda amanengi atshabalala kuleyo mpi, kwaba yizifudlana zegazi, ngoba babeyise isitha sabo. Ngabe babesazi ingozi ababebhekana layo, babezacanda amacebo okumelana lezitha zabo. Lapha sifunda ukuthi andukuba umuntu eqele ekwenzeni okuthile kumele azwisise ukuba kutshoni kuye ukungena kukho, lokuthi engakumela na? Kuyingozi ukubhudlukela kulokhu ongakuzwisisiyo ngoba phambili kuzakwehlula, kuze kukudilizele phansi.

Inhliziyo ingamyenga umniniyo, ngenxa yelihlo elibone inxwala umuntu engalutheza olulenkume, abuye azokhele amalahle ekhanda. Kuhle ukuphupha, ube lombono obanzi ongangolwandle, kodwa akuvumi ukusina eziko. Indalo ilemithetho elandelwa yizidalwa zonke ngemihlobo yazo, umuntu akalawo amandla okuyiguqula leyo mithetho. Ongakwenza yikuyifunda, ubusudinga indlela ongazisebenzisa ukuze ngayo ufeze izifiso zakho. Ungazenza umanotsha uphambane layo leyo mithetho, uyasala usegcekeni nxa ube lenhlanhla yokuthi impilo ingakuphunyuki. Kuqala ngalo othi: Loba usenzani, ungedlulisi amalawulo! Okutsho ukuthi kumele wazi ukuzithiba kukho konke funa intokozo iphenduke isililo, kumbe ukudla okwakha umzimba kuphenduke itshefu.

Kulula ukwahlukanisa amathambo lomnkantsho, kulokwehlukanisa phakathi kokuba lephupho elikhulu lezifiso zikaAmkela lokuphambana. Umahluko usekutheni uchitha isikhathi esinganani ucwayisisa ngalokhu ofisa ukukufinyelela ukuba ungakwenelisa njani, futhi usebenzisani? Akupheleli ekukhulumeni, kusekwenzeni konke ongakwenza, lokungenzi okungenzekiyo. Kuzwakala sengazathi yinto elula, kodwa olunye uhlupho umuntu asuke abe lalo yikuthi lokhu akucebileyo ekhanda kwenzakale xathu njengokuceba kwakhe, umhlaba awunjalo. Kuyavela okunye obungakukhangelelanga okumele ubhekane lakho, kuphinde kube lemigoqo ekuvimbayo lapha lalaphaya, kumele udinge ezinye indlela. Yazi ukuthi akusimtshelelo kuloluhambo, ikhona imingcele!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links