Uncategorized

Isigqi somdala . . . ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA: Ubunandi boluju

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views

uMthunywa

Trevor Mhlanga

UDONSI lungahlala ekhaleni, ubuhlungu bakhona bukhulu okokuthi uyehluleka lokubongolela, kuba sengazathi ubuso buthelwe eziko.

Kwasekutheni umuntu aze abe lolwazi ukuthi uluju luyadliwa?

Mhlawumbe lowo muntu wathi ephakathi kokuzingela, wabona inyosi ebhalwini, zinyozile engathi luxakuxaku oseluvuthwe kakhulu; wathi “kahle ngilabile lokhu, ngingathola amandla,” esathi uyasondela, inyosi zahle zabhuza ekhanda.

Amandla wawathola esephindiwe, isiqubu sentshe entshontshelwe amaqanda ayo.

Wayazithela esizibeni, kwangathi kuyadeda, kodwa ubuso sobukhukhumele engazathi ngamavili enqola apontshiweyo. Wayengeke akuchasise okwenzakele kuye ngekhaya.

Inkani yomuntu inkulu kuleyetshongololo, nxa ingqondo okwenza okuthile ingahluma ekhanda kakho ongayisuphuna.

Umcabango wokubuyela kuloluya bhalu wawulokhu ukhona, kodwa ubuhlungu bandulela isifiso sokubuyela. Ngitsho lendlela yaphanjulwa kwaqondwa kwelinye igusu.

Ubugwala abusi bamadoda.

Kwakungavumi ukuba aphile impilo yokulawulwa ngokuyizibungwana okuncinyane kuleminondo yeqhude.

Lafika icebo lokuzifusa inyosi ngenthuthu, kodwa ubuhlungu lobuya babuya bavakatshela umkhumbulo.

Bathi “Kwabo kwagwala akula sililo,” kodwa ngabe wayekwazi ukuba leli cebo liyasebenza sibili ngabe kazange esabe.

Kazange azisole ngokwesaba ngoba engazi lokhu ayangengakwazi lanxa weyesazi ukuthi kazi.

Ukuba inhlanyelo yamacebo ivela ngaphi kwazi umdali, kuyamangalisa okufika engqondweni zabantu, indlela okuvunulwa ngayo yisibonelo esihle.

Kambe ngqondo bani eyenza umuntu enze isikopela? Nxa icebo elinje likwekethekelela kumele wazi ukuba liyadlula ungayiphatha butshapha.

Kumele njalo wazi ukuba akulula ukuletha into entsha kumpakathi. Okuvamileyo yikuthi umcabango omutsha kumbe icebo lomahluko lingakufinyelela ubone sengazathi sezikhutha. Nxa ungakhula kulo lelo cebo ubusulenza.

Uhlupho lwalokhu yikuthi ayisiyo yonke imicabango efika kuwe ezikhulela yodwa ingahlakulelwanga.

Besekucina kulahleka amacebo abengaguqula indlela izinto ezenziwa ngayo.

Mhlanokho wayejimbile, eyigaxile impunzi emhlane, walubona ubhalu lwenyosi, buqamama lapho, wasondela eduze. Wawubasa ngezimanzi, inthuthu ekhamayo iqonda ebhalwini.

Unkalakatha engumhlanga, amadolo engqikilana okwempongo ezizwana amandla lamazinyo etshaya ichacho engazathi ngumuntu obanjwe ngamakhaza. Wasondela wangaboni leyodwa emlandayo, wathapha santando.

Wathi uyalabila, kwangathi uzwe ingoma yempi, weqa watshay’ ingquzu waphos’ ukuqhuzuka.

Ubunandi ayebuzwa bagabhela ubuhlungu baloluya suku.

Injabulo eyaba khona ngekhaya ingelinganiswe, ngoba ngaphandle kwenyama, kwadliwa okunywe oukumnandi okungakaze kubonakale.

Kwakudinga ukuba azimisele ukuzama lelo cebo ayeselelukile kuphela. Mangaki amathuba akulahlekeleyo ngoba usesaba ukwenza amacebo afika kuwe?

Ubugwala bungakwenza wehluleke ukunambitha ubunandi boluju!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links