Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA LESITSHIYAGALOLUNYE: Isitsha esihle

26 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA LESITSHIYAGALOLUNYE: Isitsha esihle

uMthunywa

Trevor Mhlanga

Kulempikiswano enkulu phakathi kwengqondo lenhliziyo ekuthatheni izinqumo.

Kwejwayekile ukuzwa umuntu esithi ingqondo yami ayikho lapha, sisedolobheni; kodwa inhliziyo yami ithi ngingayi ndawo. Inhliziyo njalo iyabindana yona yodwa, uyamuzwa omunye esithi “eyinye inhliziyo yami ithi ngikutshaye; kodwa eyinye ithi ngikuxolele,” sengathi ulenhliziyo ezimbili.

Ingqondo iyacubungula zonke izinto, ihluze, icwayisise andukuba wenze ulutho oluthile, besekusithi inhliziyo yenza izinqumo ezifuqwa yimizwa.

Okwenzakala kuye wonke ohotsha umoya; yimpi phakathi kokuhle lokubi, kokubili kulwela ukulawula izenzo zakho, kokubili kungenze lutho ngawe ungakuvumelanga. Okuliqiniso yikuthi sonke isenzo osenzayo senziwe ngobuhle kumbe ngobubi obusengele umcabango wakho, kumbe kwaqumbaqumba imizwa yakho.

Umbazi uyaqeda amalanga athile ebaza, alolonge ngemitshina langamaphepha okulolonga. Afake amakha afaneleyo, kube yisitsha esipheleleyo.

Othengayo laye athenge echelesile njengembulumakhasana ibona inkomo eyehlisileyo. Isitsha lesiya esihle besesisthenziswa ukuhlanganisa imithi yobusuku, nxa abantu sebelele, kube yiso esikhwelwayo siqondisa abagadi baso emangcwabeni la okudliwa khona eyabantu.

Lanxa osilungisileyo eleminwe, leso sitsha sibi ngenxa yalokhu esikusetshenziswayo, lanxa umphakathi ungawuqondi umsebenzi waso, sivele kasilunganga.

Lokhu okwenziwa ngesitsha kwenza ukuthi noma sekutheni singasetshenziswa ukuphakela ukudla, futhi sigcinwa singageziswanga, funa amandla aso ehle, besebubhidlika uhlelo lwebusuku.

Nxa lesi sitsha esibaziweyo sisetshenziswa ukwenza iloba yini, kasenelisi kwala ngoba kasilayo ingqondo.

Wena lami kasinjalo, umkhumbulo omubi ungakufikela umzwangedwa uyabindana lawe, lovalo luyakusebenza.

Yiyo le ndlela umuntu wangaphakathi okhulumisana lathi, yikho okwenza kube lemikhumbulo eyahlukileyo enhliziyweni, njalo kube lokudonselana phakathi kwengqondo lenhliziyo. Okukubonisa ukuba lokhu kubi ekukhulumeni lekwenzeni jikelele, yiyo umzwangedwa.

Nxa ungehluleka ukuzwa okutshiwo ngumzwangedwa, ungalalela kuphela imizwa kumbe imicabango ekhohlakeleyo, umuntu wangaphakathi uyakwethesa icala.

Ubuhle- ngumuntu olungileyo okuwe, ububi- ngumthakathi okuwe; bobabili badinga ukukuguqula ube yilokhu abakufunayo. Phakathi kwabo ukhona omlalelayo kumbe omdanisayo ngaso sonke isenzo osenzayo.

Okuyikuthi wena uyisitsha nje esingasetshenziswa ukwenza noma yini. Impumelelo itsho into ezitshiyeneyo ebantwini abatshiyeneyo, kodwa eyakho impumelelo nxa ingatsho ukuthokozisa umuntu wangaphakathi awukaqali.

Kuyenzeka phela ukuba ubelesithunzi, wesatshwe, ubukwe, kodwa umuntu wakho wangaphakathi umgulisa ngesifo senhliziyo ngalokho okwenzayo. Ngiyakunxusa manje ukuba uguqule indlela onaka ngayo umphefumulo wakho, kuzo zonke izinqumo ozenzayo, yiba yisitsha esihle!!!

Thintana lo Trevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263 775 523 605
Kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links