Uncategorized

ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LESITSHIYAGALOLUNYE: Zithengise

04 Jun, 2020 - 20:06 0 Views
ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE LESITSHIYAGALOLUNYE: Zithengise

uMthunywa

Trevor Mhlanga

KULOMAHLUKO phakathi kwezigqoko ezilamabizo lezingela, lanxa zenziwe ngelembu elifanayo, ezilamabizo zilentengo ebizayo ukwedlula ezingela. Esinye isitolo singanda abantu ngoba sithengisa impahla zonalezi “oKangaziwa” kodwa lesiya esilaphaya esithengisa amalebuli kube yiso esithola inzuzo enengi ekupheleni kwenyanya lanxa abangena kuso beyingcosana.

Kanengi oKangaziwa zimpahla ezingahlaliyo, kungakabi nsuku zatshwala kuyabe sokujujukile sokungokunye, kumbe sokudabukile, ikanti ezinamekwe amabizo zigqokwa zize zigugiselwe abanye. Intengo yande ukuhambelana lokuqina kwalezo zembatho, indlela ezithungwe ngayo, indumela yebizo lazo, kanye lomhlobo welembu. Singakuthatha sikwenze impahla, kambe ungabiza malini?

Wayesesaba; engavele awakhangele, uvalo lumuthi va! Kodwa usowabo abakhula bonke wayesemtshele waphindaphinda ukuba angesabi lutho, akulalutho oluzakwenzakala nxa engaqunga isibindi abhudlukele phakathi. Kambe umuntu omthembayo esekutshelile ukuba uzakholisa ungenza kanje, kuzaba kuhle kuwe, kuyini okungakuvala ukuthi uzithele kikho? Okuhle lokubi esikwenzayo kwesinye isikhathi kuya ngokuyengwa ngabanye.

Ngenxa yokuthi lo okutshelayo uyakholeka emehlweni akho uzibona usucwile phakathi kokuthile ungazi ukuthi kukulungele loba cha! Okubangela lokhu yibudlelwano phakathi kwakho lalowo muntu. Indonsela alayo ezinqumeni ozithathayo ingaba ngebonakalayo kumbe efihlakeleyo, kodwa konke kokubili kweyeme ekutheni izenzo zalumuntu uyathokoza ngazo; ngakho ubusuhugeka umlalela lokho akutshoyo lanxa kwesinye isikhathi ungananzelele.

Eyinye indonsela elamandla edlula awembongolo, ngeyalokhu esikubukela kubomabonakude. Impahla, inkulumo, lemikhuba emitsha kuthathwa ezigxingini ezisendlini kulezinsuku. Okusuke kukhathaze ngalokhu yikuthi ubuntu bethu sobulahleka ngenxa yazonalezo zintwana esizithenga ngemali yethu.

Ulimi oselukhulunywa ezitaladeni yisigam’jakala ulimi lwamazimu, inhlonipho seyalahlelwa esilotheni, lolwazi lwezinto zomdabuko selubangwa lezibi. Nxa kungathathwa isimilo sakho kuthungwe ngaso impahla thile, kungaphuma okukhomba ubuntu bethu thina abansundu, kumbe sekudungwe yisilaphalapha? Zibeke esikalini, uzihlole ukuba ungamabele kumbe ungumule?

Ukuphumelela kutsho ukuzazi ukuba ungubani, ovela ngaphi, okholwani, oyangaphi, njalo onjongo yakhe yokuphila yini? Ungayithola yonke inzuzo, ukhombe ngophakathi, ube yisinothi phakathi kwezipantsha, kodwa nxa ungelayo impendulo kulimibuzo, awusilutho, ufana lezithukuthuku zenja. Nxa ungakuzwisisa lokhu, uzakwazi njalo ukuba ulendonsela kwabanye abantu, futhi kuhle ukuba ube layo ebantwini abanengi.

Bafunde kuwe ukuba impilo efaneleyo, ehlambulukileyo, lemsulwa iyaphileka, futhi iyaletha ukuphumelela. Kakube nguwe ongenzi okwenziwa luquqaba lonke, ukuze ungahambi lababhuzwa zinhlobo zonke zabantu, njengoba impahla ezingozozo zilandwa nguwonkana muntu. Zifake ilebuli elilesithunzi, uzibeke endaweni ephakemeyo, zithengise!!!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links