Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA LANHLANU: Tatla phezu kwedwala

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA LANHLANU: Tatla phezu kwedwala

uMthunywa

Trevor Ncube

KUSIDWABU esedluleyo besiphethe indaba ephathelane lokungawi, ukunanzelela ukuthi ekutsheleleni lempilo ungadlulisi amalawulo.

Kuyenzakala ke ukuba lanxa uqaphelisise kanganani, uwele engozini kumbe uthiywe ngomjibila okuthela amalahle ekhanda, ukuphosele ensimini yembabazane egcwele ameva, njalo ebhuza impolompolo. Kuyenzeka ukuba olulenkume luphoselwe emnyabeni wakho, lepimpi lifakwe engutsheni zakho.

Nxa sekunjalo, okufika emqondweni yikucitsha umlilo ngomlilo. Ameva yebo ayabangulana, kodwa kakho owathi sewabangulile wawaphosela endleleni ukuze ahlabe abanye, kumbe wadinga ukuba abevele efakwe ngubani endleleni yakhe. Ngalokho ke, lindaba yokuphindisela kayekelwe.

Ungabe ubanjwe waphoselwa phansi, kumbe ukhubekile, wayakuthi taltla phezu kwedwala, impumulo phoqo, amazinyo xegiyani, lelilodwa phansi.

Ubuhlungu obuzwayo obukuqeda amandla okuklabalala bunamathele ensinini, butshaye buze buyefika emadolweni lemazwaneni. Uzwe ulaka lufika entanyeni kube sengazathi luyakukhama, inzondo layo iqubuke ize ibuthane ibe yisigaqa esingangengqindi. Imicabango esekhanda ngenxa yobuhlungu obuzwayo kayakhi, futhi kayibuqedi lobo buhlungu, iyabengezelela.

Bekungaba njani uqale udinge ukubopha lokuthoba amanxeba, ukudinga imigcozo yokuzelapha; bekungaba njani ukuba usukume uqhule usiya phambili, udinga indledlana lodletshana lokubuyisa impilo obulayo?

Uhlupho lwamehlo yikuthi kawaboni konke, futhi kawabali imicabango, nga kuyenzakala lokhu, bekuzaba lula ukwamukela ukuthi akusi bonke abakuwisela phansi abakuzondayo. Emva kokunanzelela ukwanda kwabantu abafa ngokugxotshwa yisitimela, izisebenzi zako Loliwe zaphuma leqhinga lokuhlala lamanzi abilayo.

Nxa engabonakala umuntu elele enjanjini, enganaki, kumbe engawuzwa umsindo wesitimela esizayo, la amanzi ayamhlala emhlane. Noma sokuthiwa umuntu ulejwabu lengulube kumbe elendlovu ngokwayo amanzi axathulayo ayameqisa umuntu amsuse engozini.

Ngenxa yokungananzeleli ingozi asuswe kuyo, kumbe ukucaphukela icebo lakhe eseliphanjanyisiwe; uyamuzwa umuntu ekhuluma ezonde, esidla inja esithi “okungabantu lokhu bekufuna ukungiqeda iqolo lonke!”

Kunjaloke kuhambo mpilo, ungabe ukhala ngokutatlazelwa phansi kumbe ukukhutshwa, kanti bekusenzelwa wena. Nxa lingadubuka ibhomba abasengozini enkulu yilaba abasala bemile. Ngakho-ke okudumelayo, akudutshuze akuwisele phansi esimeni esinjalo nguye okuthandayo, okhathala ngawe.

Ukuthi uwele phezu kwedwala kungcono kulokuthi idwala liwele phezu kwakho. Ungabe ungakuzwisisi okwenzakala kuwe kumbe okwenziwa ngabantu obukhangelele ukuthi bakusekele.

Mhlawumbe uzitshela ukuthi bakulahlile, bakuxathula eqolo ngamanzi abilayo, ikanti yiyo xathu indlela abakusekele ngayo. Ungaqali ukubacaphukela ngoba kawazi ingozi abakubangule kuyo, wena usithi bakuzwisa ubuhlungu, ikanti bakukhama ithumba. Kawungafiki kuwe lowo moya ongayisiwo lanxa uthe tatla phezu kwedwala!!!

Thintana lo Trevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links