Uncategorized

ISIDWABU SAMATSHUMI AMANE: Ntshintsha Umdlalo

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views

uMthunywa

Silo Trevor Mhlanga

ASIBUNANDI bokudlala nxa usese mfitshane, khona nxa kulikhefu kungayiwa esikolo, kudlalwa mtshokotsho.

Imidlalo yezivimbo, eyebhola, eyokugijimisana, eyokucatshelana, eyokugida kube luthuli, okuThubayi kusale sekukhanya ngamehlo zwi! Imidlalo edlalwa lapha ithathekisa okunye, liphanga litshone elikaMlimu kulokhu kuphithizelwa emagcekeni lasezitaladeni kungadliwanga nkotshane. Bakhona abantwana abavele besaziwa kumidlalo thize ukuthi kungaba yibo abayiphekayo, imbiza yakhona ivuthwa busu, bayidle bonke baze bagxoze indenda. Nxa lawe uyigxenye yalelo dili ubalomthandazo kaJoshuwa weBhayibhilini wokumisa ilanga ukuze udlale uze usuthise umoya wakho.

Ubunandi bayo yonke imidlalo kusekutheni wonke oyingxenye yayo ahloniphe njalo alandele imithetho yalowo mdlalo odlalwayo. Abaqoqi bemidlalo abakhaliphileyo babahle babalulekise imithetho yomdlalo andukuba uqale. Lapha-ke ingqe ngubani owehluleka ukulandela lokhu osekuvunyelwene uba liqanda elibolileyo. Nxa bengaba banengi abehlulwa ngumdlalo, lanxa umnandi uginyisa amathe ucina untshintshwa kufakwa omunye.

UThubayi lowaya othe umdlalo usanda kuqala wahle waba ngokhitshiweyo nguye othi ngoba sekumkhuba, kumdlela umzimba, kumnukela ukuba liqanda elibolileyo abeseyiqala ingoma yabaphunga impukane; “ntshintsh’ igemu . . . ntshintsha . .. ntshintsh’ igemu . . . ntshintsha . . . ntshintsh’ igemu.” Azitshile sampankwa owele esekweni elivuthayo, aqongise izwi, uyizwe ingoma ingena kamnandi kuthi labaphakathi komdlalo bacine sebezwakala besithi “ . . . ntshintsha . . . ntshintsha . . .” kokuphela.

Umguqulazinto libala eselinikezwe impucuko yamanje i-technology, isizatho yikuthi selokhu kwabakhona umguqulazinto umhlaba uyazamazama. Ukukhulumisana labakude sekuyi yikhonapho khonapho ngabomakhal’ ekhukhwini, imitshina yokwelapha siphendulwe yaba ngodokotela abamangalisayo, izimota sezihamba ngokubotozwa nje. Kwababeqhatshwe ukuhambisa izincwadi emizini lemizaneni langalezo, umsebenzi suphelile sokuthunyezwa imilayezo ngokuncindezela nje kuphela. Umdlalo ngempela suntshintshile. Ingoma “ntshintsha umdlalo” sekukade ihlatshelwa, manje sokuyisikhathi sokuthi ubone ukuthi ungawuguqula njani owakho.

Umdlalo kawuntshintshwa zingoma lemidanso eyenziwa kuleli gceke. UThubayi ngoba evele engu Thubayi okwakhe yikuklabalala ukuthi umdlalo kawuntshintshwe kodwa engezi lomdlalo omutsha, kuze kusukume okungabafana okulamakhanda kwenze izinto zenzakale.

Lawe ungabi nguThubayi, qaphelisa la okulomkhandlu khona wakhe ibholoho elizasusa abantu kwelinye izinga libase kwelinye. Izilobo zeSigqi Somdladla lazo zijonge ukuguqula umdlalo kulimi lwesintu, kulezi zilobo lakwezinye ezizalandela umugca Isigqi Somdladla uhunyutshwa ngokuthi; “The Source of Motivation” ngesilungu okuyikuthi nxa ufunda lesi sidwabu (cloth) uzitholela elakho ilembu lokuthunga owakho umdladla, yiyo le indlela engintshintsha ngayo umdlalo. Kakube yisibopho sakho lawe osenza lengqondo yakho ukuthi udale umahluko kumpilo yakho lakumphakathi ophila kuwo kuloba yini oyenzayo; ntshintsha umdlalo!!!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zika makhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605

Kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected] Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links