Uncategorized

Isidwabu samatshumi amane lane: Donsa amasokisi

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views

uMthunywa

Nxa kulento ekuncitsha ubuthongo, nquma manje ukwehlukana layo! Yinyamazana bani ongayigulela kangaka kuze kuse ulokhe ukhangele ngawayizolo? Ungaqhubeka ngayo uzaphetha ususelusa imivundla. 

Okuqondileyo yilokhu; umsebenzi owuvukela kusisa, usebenze gadalala imini yonke okwenza udinwe ungathandi lutho. Ngalowo msebenzi uthi lapho ufika ngekhaya ubuthongo ungabudingeli philisi, ubonakale suthe vutshalala kuze kuse usezweni lamaphupho. Izifiso lemigomo yempilo kufanele kucandwe emathathakusa ingqondo ingakathunqiselwa zintuthu ezisinda umoya. Amandla oba lawo usuka lapho ngawenja echithisiweyo, konke okwenzayo kuveza umuntu owazi la afuna ukuya khona lalokho afuna ukukufeza.

Ungekela ukufaka umhlubulo phansi insuku zibe mbili, zibe ntathu, umzimba uyakuphika. Lanxa uliqhawe; ubonakala suthiya inhlanzi libalele. Ngesikhathi udingakala ukuba wenze izinqumo kumbe umsebenzi thize ingqondo lamehlo kukulandulele. Nxa kuyinto yakho yonale yokuthi uncintisane lesambane ebusuku, ubuye ugijime sanyosi emini, eliqotho yikuthi zizwele isihawu! Ukuphumula ngesikhathi esifaneleyo kukwenza wenelise ukusebenza ngesikhathi sakhona. Engavalwa amehlo okwebanga eleneleyo, nxa esevulwa aba matsha. Ukusebenza  lokucabanga kwakho kuba ngcono. Ubungcono kabufinyeleleki loba nini, lapho usugijime wabancinta bonke, ithuba lokwenza ngcono lisala likhona. Nxa suphelelisile zonke izifiso zakho, yikho lapho-ke osungula khona eziphezu kwalezo, uqale kutsha. 

Ababalisi bayakuthanda ukuba nxa bekhuthaza abafundi ezifundweni zabo bathi; “donsani amasokisi.” Lapha-ke amasokisi amele umsebenzi lesimilo somfundi munye ngamunye. Amahlongandlebe labalamakhanda alukhuni kababuzwa, uhle ubone ngamasokisi. Ngaleso sizatho ukudonsa amasokisi kufanekiswa lokuguqula izenzo ukuze ziqonde nta zifanele ukuvuzwa ngemiklomelo lezicoco. Sonke isidalwa esiphefumulayo silomsebenzi lapha emhlabeni, njengalokhu wonke umntwana wesikolo elamasokisi. Abanye bathi ngokuthatheka ngokudlala bakhumule awabo inyawo zize zibe mhlophe okwethonga lombhunu. Uthi usuphelile umdlalo amasokisi semile inyawo, okuyikuthi lawe nxa ungadlala ngomsebenzi owawudalelwayo usungakulahlekela usale usuyi khabitshi.

Impilo engcono kayibuzwa, kulapha olala ubuthongo behle, udle izithukuthuku zakho, unathe emthonjeni wakho. Ungakadli kumele uqale uginqe, ungakanathi kumele uqale ugebhe umthombo. Isimilo sakho kasihlale silohlonzi, kuthi lapho ususuthisekile ngosukwenzile, ubuye ukhangele okungcono ongakwenza. Awukaphutshi ukufunda ngokuthola ingwane ezimbili loba ezinhlanu zemfundo yaphezuphezulu, awukazuzi kwenela kungceko lezifuyo osulazo, awukaphakami kwenela emsebenzini wobukhokheli owenzayo, awukafiki ngqe kusihlothi sobungcwethi, ubungcitshi lobuntshansthu. Nxa usanelesikile, walibala, wagoqa izandla, wadela ngokuyingcosana osukwenzile, khohlwa! Awukaqalisi, donsa amasokisi!

Thintana lo Trevor Mhlanga kunombolo zika makhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links