Uncategorized

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LANTATHU: Indinyana yekhanda

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views

uMthunywa

Silo Trevor Mhlanga

NGENA ecaweni uzwe umsindo olapha, kusesifundweni sekuseni, umphathi ubuza okhekhe ukuba ngubani ongabe esazi indinyana yekhanda yalolusuku. Izandla zindiza emoyeni bonke bayabiza ukuba kukhethwe bona, sokuyisiphithiphithi lapha. Labangayaziyo leyo ndinyana baphakamisile izandla, isizatho yikufuna umklomelo lo othenjiswa lowo ozakupha impendulo eyiyo.

Isifundo esikhulu kulumfanekiso yikuthi umhlaba uyavuza laba abalolwazi thize. Njengabantwana bebala indinyana yokwaziwa ngekhanda, uluntu kumele ludinge ulwazi ukuze kube khona umklomelo ozalandela. Ongayibalanga leyo ndinyana lanxa engaqanjwa ngumphathi ukuba anike impendulo yakhe kayi kuwuthola umklomelo othenjisiweyo ngoba engelayo impendulo eyiyo. Ngendlela efanayo, nxa ungela lwazi ngaze ufikelwe ngamathuba kuyize leze, ngoba ungazi ukuthi wenzeni ngawo. 

UNgqongqo laye ukhona kuleli qula labantwana laba ababuzwe umbuzo lo. Yena-ke uchithe iviki yonke eyibala, eyihlabela, waze wayibhala phansi engayikhangelanga. Uyayazi sengazathi nguye owayilobayo. Uthi nxa ephakamisa isandla ngapha lenhliziyo ikhuleka ukuba engasake aqanjwe, kodwa kulabantwana abangaba ngamatshumi amahlanu lapha. Kaqali ukubala indinyana yekhanda ngalindlela; amaviki ayisikhombisa adluleyo besenza ngokufanayo, kodwa bekungathi umphathi kasiboni isandla sakhe. Unina nguye kuphela obemkhuthaza ukuba engekeli ukuyibala lokuyibamba ngoba kungcono ukungaqanjwa uyazi, kulokuqanjwa ungayazi. Seke wabona abanye besehluleka, engafisi ukubalelwa kwabanjalo. Lamhla-ke umphathi useqambe ababili abanike impendulo ezingayisizo, manje uselibizile igama lakhe. Uyazincweba uNgqongqo azibuze ukuba ngempela ukhangele na? Abe sesukuma ayitsho indinyana ebobotheka. Uyaphiwa umvuzo omuhle okwamagama, igwaliba elilemifanekiso etha indaba yempilo kaJesu. Athabe abe manzi nte uNgqongqo. 

Kungenzeka suzibona ufunde kakhulu, walungiselela kakhulu kodwa amathuba engafiki. Kungakhanya sengazathi, njengo Ngqongqo esakho isandla kasibonakali. Mhlawumbe sucabanga ukwekela ngoba ubona kungasizi. Zwana-ke, kungcono ukuhlangana lethuba lokwenza ofuna ukukwenza ulungiselele, kulokuthi likuthole sulahlele phansi izikhali. Okubuhlungu yikuthi kawazi lapha okuzafika khona ithuba lakho, ngakho hlala ulungiselele. Okunye njalo yikuthi kumele ube lolwazi olupheleleyo lolufanele lokhu ofisa ukukwenza. Bakhona abantwana ababebalile ezinye indinyana zeBhayibhili kodwa kabaphiwanga mvuzo ngoba kungayisiyo ndinyana efunakalayo, lawe ungaba lolwazi olungelani lalokho ofisa ukukwenza empilweni kaluyi kukunika lokho okufunayo. Amathuba amahle aza kulabo abawadingayo, ungaze ulungiselele kanganani, ithuba kalikulandi ulele ekamelweni lakho. UNgqongqo wawuthola umvuzo wakhe ngoba wasuka ngakibo waya ecaweni, usubuziwe umbuzo waphakamisa isandla, eseqanjiwe wayikhuluma indinyana yekhanda!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links