Isichasiso — Ubumnini

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Isichasiso — Ubumnini uhlelo

uMthunywa

Isichasiso siyaqhutshwa Ubumnini

Izivumelwano zobumnini

Izivumelwano zobumnini sizakhela kuzivumelwano zenhloko. Kuzivumelwano zenhloko silandela ngesakhi sesichasiso u – a sithole isivumelwano sobumnini kanje:
Kusigaba 1 isivumelwano senhloko ngu u-. U u- uhlangana lesakhi sesichasiso u-a (u +a >wa) sithole isivumelwano sobumnini u (wa-). Kusigaba 1a kuyafana xathu lalokhu okwenzakala kusigaba 1.

Kusigaba 2 isivumelwano senhloko /ba-/ sihlangana lesakhi sesichasiso /a-/ sithole isivumelwano sobumnini /ba-/ (ba +a > ba. Lokhu kufana xathu lokwenzakala kusigaba 2a.

Kusigaba 3 isivumelwano senhloko /u-/ sihlangana lesakhi sesichasiso /a-/ sithole isivumelwano sobumnini /wa-/. Kusigaba 4 isivumelwano senhloko /i-/ sihlangana lesakhi sesichasiso /a-/ sithole isivumelwano sobumnini /ya-/.

Kusigaba 5 isivumelwano senhloko /li-/ sihlangana lesakhi sesichasiso /a/ sithole isivumelwano sobumnini /la-/. Qedela loluhlelo ngokugcwalisa izigaba eziseleyo lawe mfundi ngokulandela izibonelo lezi.

Nxa sikhangela izibonelo lezi ezingaphezulu sibona sithola ukuthi kuba lenguquko kunkamisa osekuqaleni wezivumelwano. Zonke izivumelwano zenhloko eziqalisa ngonkamisa /u-/ ziguquka zibengusingankamisa /w-/. Izivumelwano zenhloko eziqalisa ngonkamisa /i-/ ziguquka zibe ngu /y-/.

Sizaqala lapha kuviki ezayo besesingena kuziqu zobumnini.

Share This:

Sponsored Links