Isichasiso siyaqhutshwa: Iziqu zobumnini

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa: Iziqu zobumnini uhlelo

uMthunywa

Iziqu zobumnini zingehlukaniswa kungxenye ezintathu: iziqu zobumnini, ubumnini obukhanyisayo kanye lobesichasiso. Iziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo. Kusigaba Okhulumayo isiqu sobumnini ngu –mi lo -thi;  kusigaba Okhulunyiswayo ngu-kho lo inu; kusigaba Okhuluma ngaye zinengi ngoba zisukela kusigaba1 ziyecina kusigaba 15 kanje: 1 –kho, 2-bo, 3 –wo, 4 –yo, 5 –lo, 6 –wo, 7 –so 8 –zo, -9 –yo, 10 –zo, 11 –lo, 14 –bo, 15 –ko/kho.

Funda imitsho elandelayo: Ugqoke isicathulo sakhe umfana. Umbala waso (isitsha) umhlophe. Umdlwane wayo (ingulube) ukhuluphele.

Qaphela lokhu: Iziqu zobumnini zoqobo zithathelwa eziqwini zezabizwana zoqobo. Ngakho kutsho ukuthi zakhiwa ngendlela efananayo leyesabizwana. Izibonelo: Umthwalo (wa- + u- +o) uyasinda.

Isitsha (sa +si-+ o) (saso) sifile njalonjalo. Kuthiwa kwesinye ikhathi ubumnini boqobo bubizwa kuthiwa yibumnini besabizwana njengoba esebenzisa izakhi zesabizwana soqobo.

Iziqu zobumnini okhanyisayo kwakhiwa ngokuqalisa ngesivumelwano sobumnini kwezinye incezu zenkulumo.

Izibonelo: Umbala wa +ingubo umhlophe –Umbala wengubo umhlophe. Isifu sa + umfana sithiyile. Isifu somfana sithiyile. Izembatho za + manje zinhle. Izembatho zamanje zinhle, njalonjalo

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds