Isichasiso siyaqhutshwa

06 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Ubumnini
Lamhlanje siqala lapha esiphethe khona kuviki edlulileyo

Khumbula mfundi ukuthi sithe ngaphansi kobumnini sizakhangela sihlolisise ingxenye ezilandelayo: izivumelwano zobumnini, iziqu zobumnini.

Njengezinye izichasiso ubumnini lalo ligama elisebenza lichaze ibizo loba isabizwana. Lalo lidinga kubekhona ukuvumelana phakathi kwesiqu sobumnini lebizo esilichazayo. Ake sikhangele ukwakhiwa kwalezi zivumelwano.

Izivumelwano zobumnini:

Isivumelwano sobumnini kusigaba 1 u- sihlangana lesakhi sesichasiso + a Sithole isivumelwano sobumnini wa-.

Kwenzakala into efananayo kusigaba 1a.

Isivumelwano senhloko kusigaba 2 lo 2a u-ba sihlangana lesakhi sesichasiso +a sithole isivumelwano sobumnini ba- kuzo zombili izigaba.

Isivumelwano senhloko kusigaba 3

u – u uhlangana lesakhi sesichasiso + a sithole isivumelwano sobumnini wa-. Isivumelwano senhloko kusigaba 4 i- sihlangana lesakhi sesichasiso + a sithole isivumelwano sobumnini ya-.

Isivumelwano senhloko kusigaba 5 li- sihlangana lesakhi sesichasiso +a sithole isivumelwano sobumnini la.

Qedisa izigaba eziseleyo ngendlela efananayo.

Mthetho bani ongawakha maqondana lokwakhiwa kwezivumelwano zobumnini?

Khumbula okwenzakalayo uma kulandelana onkamisa.

Sozakhangela iziqu zobumnini kusibanga esizayo.

Bafundi asizivikeleni kubhubhane lwe Covid-19 lona olulokhu lubheda lusiyaphambili.

Landela izixwayiso ezinikwa ngabezempilakahle. Zivikele wena ungalandela izixwayiso ngoba kuthiwe zilandele.

Zivikele wena.

Share This:

Sponsored Links