Isichasiso siyaqhutshwa

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Ubumnini bamabizo esigaba 1(a)

Funda imitsho elandelayo

Izinkomo zikamalume zitshontshiwe. Indlu kagogo iwile. Isidleke senyoni sibhidlikile.
Ukwakhiwa kobumnini besigaba 1(a) ngaphansi kwezihloko ezilandelayo: Isigaba, isivumelwano senhloko, isakhi sobumnini lesivumelwano sobumnini:

Isigaba 1 u- + isakhi sobumnini ka > sithole isivumelwano sobumnini ka-
1(a )u- + ka >ka- 2 ba- +ka >baka- 2a ba- + ka> baka- 3 u- +ka >ka, 4 i- +ka >ka- 5 li-+ ka > lika- 6 a +ka > ka- Qedisa lolu hlelo kuzo zonke izigaba, bese uqaphela lapho isivumelwano senhloko singunkamisa lalapho

singungwaqa olonkamisa.
Inani –Lolu lucezwana lwenkulumo olubonakala ngokusebenza luchaze ibizo. Lubuye lubonakale ngeziqu ezine eziyilezi –ni, -nye, -phi,-mbe. Lazo zidinga kubekhona ukuvumelana phakathi kwebizo ezilichazayo lesiqu senani. Funda lezi izibonelo ezilandelayo ezilesiqu u-ni. Zitholakala ngaphansi kwezihloko Isigaba, Ibizo le Inani:

1 umuntu > mu-ni, 1(a) ubaba > mu-ni, 2 abantu > ba-ni, 2(a) obaba > ba-ni 3 umuzi > mu-ni, 4 imizi > mi-ni, 5 ilitshe > li-ni, 6 amatshe > mani,7 isifo . si-ni, 8 izifo > zi-ni, 9 izinja > zi-ni, 10 izindlu > zi-ni
Qaphela, ingxenyana esekuqaliseni kwenani yizivumelwano zenani. Ake ucabange ukuthi ngabe lezi zivumelwano zenani zisuselwa kuziphi izakhikhi zegama? Njani?

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds