Isichasiso siyaqhutshwa

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa books

uMthunywa

Kuviki ephelileyo sikhumbuzane umehluko phakathi kwesiphawulo lesibaluli zona kuzingxenye zesichasiso. Siyithathela khonapho lamhlanje lapho sitshengisa imihlobo yesibaluli.

Umlobi uDoke wehlukanisa iziqu zesibaluli kane: Iziqu zomdabu –banzi, -duma, -qatha njalonjalo. Iziqu ezisuselwa emabizweni — lukhuni; ukhuni; bomvu; ibomvu; lula; ilula. Ezokukhomba — ngako; ngakaya njalonjalo. Eziyingxubevange: -thile; -thize; -njani njalonjalo.

Ongumnini: Ngaphansi lobumnini sizakhangela ingxenye ezilandelayo: izivumelwani zobumnini, iziqu zobumnini, ubumnini besigaba 1 “a”.

Ubumnini njengezinye izichasiso lisebenza ukuchaza ibizo loba isabizwana. Lalo lidinga kubekhona ukuvumelana phakathi kwesiqu sobumnini lebizo esilichazayo.

Ake sihlolisise ukwakhiwa kwalezi zivumelwano: Izivumelwano zobumnini: Kusigaba 1 isivumelwano senhloko ngu u- esisihlanganisa lesakhi sesichasiso u a- sithole isivumelwano sobumnini wa- u- + a – wa-. Lokhu kwenzakala kuzo zonke izigaba. Kusigaba 1a kuyafana lakusigaba 1 – u- + a =wa-. Kusigaba 2 ba- + a =ba- Kusigaba 2a kuyafana lakusigaba 2 ba- + a = ba.

Kusigaba 3 isivumelwano senhloko ngu u- sihlangane lesakhi sesichasiso a sithole isivumelwano soumnini wa-.

Lawe mfundi usungaqedisa uluhlu lwezivumelwano zobumnini kuzigaba zonke.

Mthetho bani ongawakha maqondana lokwakhiwa kwezivumelwano zobumnini? Khumbula okwenzakalayo uma kulandelana onkamisa.
Sizaqala lapha kusikhathi esilandelayo.

Share This:

Sponsored Links