Isichasiso siyaqhutshwa

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Kuviki edluleyo sixoxe ngesabizwana sokuchasisa. Lamhla sizabuyela emuva kancinyane sikhangele ubudlelwano phakathi kwengxenye ezimbili zesichasiso, isiphawulo lesibaluli.

Sesikwazi ukuthi isichasiso ligama elichaza uSobizo (ibizo lesabizwana) njalo limlandela emutshweni.

Mine imihlobo yezichasiso: isiphawulo, isibaluli, ubumnini kanye lenani.

Zonke lezi zichasiso zenza msebenzi munye emtshweni wona owokuchaza uSobizo njalo zimlandela emutshweni. Kodwa kulomehluko othile phakathi kwesiphawulo lesibaluli zona zisenza msebenzi munye emutshweni.

Ukuze zizwisise lokhu zizaqala ngokukhangela izivumelwano zazo iziphawulo lezibaluli. Nanzi izibonelo zephawulo ngezigaba zazo: Isigaba Okhulumayo: engim-esiba-. Isigaba Okhuluma laye: om- eliba-

Isigaba Okhuluma ngaye 1: om-, omu-. Isigaba 1a om- omu- 2. aba- 2a aba- 3- om- omu; 4 emi -5 eli- 6 ama- 9 eN- 10- eziN- njalonjalo.

Nanzi izivumelwano zesibaluli ngezigaba zazo: Isigaba 1 –O; 1a O- 2 aba- 3 O- 4 e-njalonjalo.

Umehluko okhona phakathi kwezivumelo zesiphawulo njengokutshengiswe lapha yikuthi izivumelwano zesibaluli zakhiwa njengezivumelwano zesiphawulo. Umehluko okhona yikuthi omankankane labonkamisa abalandelayo bayasuswa ezivumelwaneni zesibaluli njengokutshengisiweyo.

Share This:

Sponsored Links