Isichasiso siyaqhutshwa

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Isichasiso siyaqhutshwa uhlelo

uMthunywa

Isibaluli lalo ligama eliyisichasiso. Lalo njengezinye izichasiso sichaza uSobizo njalo simlandela emutshweni.
Silithola emutshweni lilandela ibizo eliyinhloko, elingumenziwa kumbe isabizwana. Laso isibaluli sibonakala ngezivumelwano.

Okumele sikuqaphele yikuthi izivumelwano zesibaluli lezesiphawulo ziyafanana, zehlukene kulezo zigaba zamabizo ezileziqalo ezilomankankane.
Kuthiwa kulempikiswano phakathi kwabacubunguli bolimi. Kukhona abathi isiphawulo lesibaluli yinto eyodwa kanti abanye bayaphika bathi yizinto ezehlukeneyo.

Ake sihlolisise lokhu kanje: Kusigaba 1 isakhi sesichasiso ngu/a/ isiqalo sebizo ngu/umu-/ Isivumelwano sesiphawulo singu/omu-/ kanti isivumelwano sesibaluli ngu>o. (a + omu-> omu-).

Kusigaba 1a isakhi sesichasiso ngu/a), isiqalo sebizo ngu/u-/ isivumelwano sesiphawulo ngu o(mu-), isivumelwano sesiphawulo ngu-o. Kusigaba 3 isakhi sesichasiso ngu/a-/ isiqalo sebizo ngu/umu-) isivumelwano sesiphawulo ngu/omu-) isivumelwano sesibaluli ngu/o-/.

Kusigaba 9 isakhi sesichasiso ngu-a isiqalo sebizo ngu /iN-/ Isivumelwano sesiphawulo ngu/eN- isivumelwano sesibaluli ngu-e.
Lapha sibona ukuthi izivumelwano zesibaluli ziyafanana kanye lezesiphawulo lapho kungekho umankankane esiphawulweni.
Kutsho ukuthi indlela yokwakha izivumelwano zesibaluli, singatsho sithi iyafanana laleyo eyokwakha izivumelwano zesiphawulo, ezilomankankane bayasuswa, bese kusala ivumelwano zesibaluli.

Share This:

Sponsored Links