isichasiso siyaqhutshwa

05 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
isichasiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Kuviki ephelileyo besichaza ukwakhiwa kwezivumelwano zezichasiso kuzigaba ezithile njengalokhu okulandelayo: Kubizo ugogo elikusigaba 1a siqala ngesakhi sesichasiso u –a silandele ngesiqalo sebizo u- sithole ogogo. (a +u >o). Kubizo imizi elikusigaba 4 siqala ngesakhi sesichasiso a- silandele ngesiqalo sebizo imi- sithole isivumelwano sesichasiso emi- (a + imi-).

Okumqoka okumele bafundi likuqaphele yikuthi isakhi sesichasiso ngu a-. Isakhi lesi silumbana lonkamisa wokuqala wesiqalo sebizo. Lawe mfundi ungatshengisa ukwakhiwa kwezivumelwano zezichasiso uze uyefika kusigaba 15.

Isibonelo: Kubizo ukudla elikusigaba 15, siqala ngesakhi sesichasiso a- silandele ngesiqalo sebizo uku- u-. Isakhi a- silumbana lonkamisa wokuqala webizo sithole oku > a+ u >o = oku.

Khumbula ukuthi satsho ukuthi mine imihlobo yesichasiso: isiphawulo, isibaluli, ubumnini lenani. Isiphawulo sona singehlukaniswa ngendlela ezilandelayo: Ezile ziqu ezijayelekileyo: hle, -ncane, -nengi, -tsha njalonjalo. Lezinye iziqu ezithathelwa kwezinye incezu zenkulumo, zivuma ukusetshenziswa lezivumelwano zesiphawulo.

Isibaluli: Isibaluli lalo ligama elichaza uSobizo. Silithola emtshweni lilandela ibizo eliyinhloko, elingumenziwa kumbe isabizwana. Sizaqala lapha kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links