Isichasiso

30 Dec, 2021 - 00:12 0 Views
Isichasiso

uMthunywa

Isiphawulo isibaluli lobumnini

Siphetha umnyaka sihlela isichasiso – imihlobo yaso.

Sizwile ngeviki ephelileyo ukuthi izichasiso, isiphawulo lesibaluli lanxa zisenza umsebemzi munye emutshweni, umehluko ukuzivumelwano zazo.

Izivumelwano zesiphawulo ziyamgcina umankankane olandela lapho kodwa izivumelwano zesibaluli kazimgcini lowo mankankane.

Imihlobo yesiphawulo: Isiphawulo singehlukaniswa ngendlela ezilandelayo – ezileziqu ezivamile kumbe ezijayelekileyo njengalezi: -hle, -ncane, -nengi, – tsha njalonjalo.

Kulezinye iziqu ezithathelwa kwezinye incezu zenkulumo, zivuma ukusetshenziswa lezivumelwano zesiphawulo.

Isibaluli: Njengesiphawulo leli gama lalo lichaza uSobizo. Silithola emtshweni lilandela ibizo eliyinhloko, elingumenziwa kumbe isabizwana. ;aso isibaluli sibonakala ngezivumelwano.

Okufanele sikuqaphele yikuthi izivumelwano zesibalulo lezesiphawulo ziyafanana zehlukene kulezo zigaba zamabizo ezileziqalo ezilomankankane njengoba sengitshilo ngaphambili.

Imihlobo yesibaluli – iziqu zomdabu: – banzi, -duma, -qatha njalonjalo.

Iziqu ezisuselwa emabizweni: lukhuni – ukhuni, bomvu – ibomvu, – lula – ilula. Ezokukhomba – ngako, ngakaya njalonjalo.

Ubumnini: Ngaphansi kobumnini sizakhangela ingxenye ezilandelayo: izivumelwano zobumnini kanye leziqu zobumnini.

Ubumnini ligama elisebenza lichaze ibizo loba isabizwana. Lalo njengezinye izichasiso lidinga kube khona ukuvumelana phakathi kwesiqu lebizo elichazwayo.

Khangela ukwakhiwa kwalezi zivumelwano: Kusigaba 1 isivumelwano senhloko ngu u- ohlangana lesakhi sesichasiso /a/ Sithole isivumelwano sobumnini wa-.

Sizakuma lapha lamhlanje sizaqala lapha kuviki ezayo ukuze sichaze ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha.

Ubhubhane lweCovid-19 lokhu lukhona. Ngalokho asizivikeleni sifake izayeke zethu silandele zonke izixwayiso eziphiwa ngabezempilakahle leWorld Health Organisation(WHO).

Share This:

Sponsored Links