Isibanjalo

18 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Isibanjalo

uMthunywa

KUSIFUNDO esiphelileyo sifundile ukuthi inkulumo isuke ingabi ngepheleleyo nxa singekho isenzo njengoba siyiso isenzo esilandisa ngokwenziwa yinhloko yomutsho.

Ake sihlolisise imitsho elandelayo:

1. Umfana uyahamba. Ihatshi liyagijima.

2. Uyise ngumfundisi. Isilwane yinyamazana.

Ngumuntu. Amagama uyahamba lo liyagijima ayizenzo ku 1 ngaphezulu.

Yikho nje iphelele imitsho yethu. Imitsho ukuze ibe ngepheleleyo kumele ibelenhloko lesenzo.

Imitsho eku-2 iphelele layo, kodwa asiziboni izenzo. Amagama ngumfundisi, yinyamazana lo ngumuntu ngamabizo athe ukuguqulwa kancane asesenza umsebenzi wokulandisa.

Esikunanzelela lapha yikuthi amagama ayizilandiso ayimihlobo emibili.

1. Kukhona izenzo.

2. Kukhona incezu zenkulumo ezithize eziguquliweyo ukuze zenze umsebenzi wokulandisa.

Nxa siguqula incezu ezithize zenkulumo ukuze zenze umsebenzi wokulandisa sizibiza ngokuthi yizibanjalo lezoncezu zenkulumo.

Ngokucacileyo umbuzo ungathi: “Siyini isibanjalo?” Impendulo eqondileyo ngethi: Isibanjalo lucezu lwenkulumo oluguquliweyo ukuze

lwenze umsebenzi wokulandisa.

Isilandiso sigoqela incezu zenkulumo ezimbili: isenzo lesibanjalo njengebizo ligoqela ibizo lesabizwana.

Izibanjalo zingakhiwa ngalezincezu zenkulumo:

1. Amabizo

2. Isabizwana

3. Izichasiso

4. Izandiso. Zakhiwa njani izibanjalo emabizweni?

Izibonelo: Kubizo umuntu elikusigaba 1, isibanjalo ngumuntu.

Kubizo elikusigaba 1a, ugogo, isibanjalo ngugogo. Kubizo elikusigaba 5 ilizwe, isibanjalo ngu/yilizwe/.

Kubizo elikusigaba 6, amatshe, isibanjalo ngu/ngamatshe/.

Nanku esikunanzelela lapha:

1. Emabizweni aqalisa ngo –a- siqalisa ngo –ng- amatshe > ngamatshe.

2. Emabizweni aqalisa ngo –i- siqalisa ngo-y-.

Sizaqala lapha kunsukwana ezilandelayo.

Share This:

Sponsored Links