Isibanjalo siyqhutshwa

08 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Isibanjalo siyqhutshwa

uMthunywa

Ukwakhiwa kwesibanjalo ngesabizwana sokukhomba

KUSIGABA 1 isabizwana sokukhomba eduze ngu/lo/. Isibanjalo esivumayo /ngulo/ kumbe /yilo. Isabizwana sokukhomba buqamama ngu/lowo/. Isibanjalo esivumayo ngu/ngulowo/. Isabizwana sokukhomba kude ng/lowaya/.

Kusigaba 2. Isabizwana sokukhomba eduze ngu/laba/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilaba/. Isabizwana sokukhomba buqamama ngu/labo/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilabo/. Isabizwana sokukhomba kude ngu/labaya/. Isibanjalo sokukhomba kude /yilabaya/.

Kusigaba 4 isabizwana sokukhomba eduze ngu/le/. Isibanjalo esivumayo ngu/yile/. Isabizwana sokukhomba buqamama ngu/leyo/. Isibanjalo esivumayo /yileyo/. Isabizwana esikhomba kude ngu/leya/. Isibanjalo esivumayo ngu/leya/.

Kusigaba 6 isabizwana sokukhomba eduze ngu/la/. Isibanjalo esivumayo ngu/yila/. Isabizwana sokukhomba buqamama ngu/lawo/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilawo/. Isabizwana sokukhomba kude ngu/lawaya/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilawaya/.

Kusigaba 7 isabizwana sokukhomba eduze ngu/lesi/. Isibanjalo esivumayo /yilesi/. Isabizwana sokukhomba buqamama ngu/leso/. Isibanjalo esivumayo /yileso/. Isabizwana sokukhomba kude ngu/yilesiya/.

Kusigaba 9 isabizwana sokukhomba eduze ngu/le/. Isibanjalo esivumayo ngu/yile/. Isabizwana sokukhomba buqamama ngu/leyo/. Isibanjalo esivumayo ngu/yileyo/. Isabizwana sokukhomba  kude ngu/leya/. Isibanjalo esivumayo ngu/yileya/.

Kusigaba 11 isabizwana sokukhomba eduze ngu/lolu/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilolu/. Isibanjalo sokukhomba buqamama ngu/lolo/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilolo/. Isabizwana sokukhomba kude ngu/loluya/. Isibanjalo esivumayo ngu/yiloluya/.

Kusigaba 15 isabizwana esikhomba eduze ngu/lokhu/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilokhu/. Isabizwana soqobo ngu/lokho/. Isibanjalo esivumayo ngu/yilokho/. Isabizwana sokukhomba buqamama ngu/yilokhuya/.

Nanku esikunanzelela kulokhu: 1. Isibanjalo esivumayo sakhiwa ngokuqalisa ngo-yi- esabizwaneni. Esigabeni 1 silakho njalo ukuqalisa ngo- ngu- esabizwaneni.

2. Isibanjalo sokulandula sakhiwa ngokuqalisa ngesakhi sokulandula akusi- kubesekujobelelwa lesosabizwana. Izibonelo: lo – akusilo, laba – akusilaba, lowo – akusilowo, leyo – akusileyo, lesi – akusilesi, lobu – akusilobu njalonjalo.

Share This:

Sponsored Links