Isibanjalo siyaqhutshwa

13 May, 2021 - 00:05 0 Views
Isibanjalo siyaqhutshwa

uMthunywa

IZIBANJALO ezakhiwe ezabizwaneni zokukhomba

Izibanjalo zokukhomba zakhelwa ezabizwaneni zokukhomba eduze, buqamama lakude.

Isabizwana sokukhomba ngezigaba zaso. Kusigaba 1 isabizwana esikhomba eduze ngu – lo, Buqamama – lowo, kude – lowaya. Kusigaba 2 isabizwana sokhomba eduze ngu- laba, Buqamama – labo, kude – labaya Kusigaba 3 isabizwana sokukhomba eduze ngu-lo, Buqamama – lowo, kude – lowaya. Kusigaba 4 isabizwana sokukhomba eduze ngu –le, Buqamama – leyo, kude – leya. Kusigaba 5 isabizwana sokukhomba eduze ngu – leli, Buqamama – lelo, kude – leliya. Kusigaba 6 isabizwana sokukhomba eduze ngu – la, Buqamama – lawa, kude – lawaya.

Qhubeka mfundi uzihlele kanje izabizwana zokukhomba uze iyekuthi ngqe kusigaba 15. Isibanjalo sona sisithathela kuzabizwana esizitshengese ngaphezulu. Isibanjalo sokukhomba eduze kusigaba 1 simi kanje: yilo, Buqamama – yilowo, kude – yilowaya. Kusigaba 2 isibanjalo sokukhomba eduze – yilaba, Buqamama – yilabo, kude – yilabaya.

Kusigaba 5 isibanjalo sokukhomba eduze – yileli, Buqamama – yilelo, kude – yileliya njalonjalo. Ungehla lazo ngaleyondlela mfundi uze uyekuma kusigaba 15.

Singakukhohlwa ukuthi bakhona abehlisa iphimbo kuphela kunkamisa wokuqala wesabizwana sokhomba eduze okunye kusale kunjalo kungelanguquko.

Share This:

Sponsored Links