Isibanjalo siyaqhutshwa

06 May, 2021 - 00:05 0 Views
Isibanjalo siyaqhutshwa

uMthunywa

Izibanjalo ezisuselwa ezabizwaneni zisuselwa kuzabizwana ezilandelayo

1. Esabizwaneni soqobo

2. Esabizwaneni sokukhomba

3. Esabizwaneni senani abanye bethi yisabizwana sokubala

4. Esabizwaneni sokuchasisa

Izibanjalo ezakhiwa esabizwaneni soqobo: Fundisisa uluhlu lwezibanjalo ukuze ukwazi ukubona indlela ezakhiwe ngayo.

Kusigaba Okhulumayo isabizwana soqobo ubunye ngu- mina. Isibanjalo ngu –yimi kanti abanye bathi yimina.

Ebunengini isigaba Okhulumayo ngu- thina. Isibanjalo ngu – yithi kanti abanye bathi yithina.

Kusigaba Okhuluma laye isabizwana soqobo ngu –wena. Isibanjalo ngu – nguwe lanxa abanye bethi nguyena kumbe wuwena. Ebunengini kusigaba Okhuluma laye ngu –yini.

Kusigaba Okhuluma ngaye kumbe Isigaba 1. isabizwana soqobo ngu- yena ebunyeni. Isibanjalo ngu-nguwe kanti abanye bathi nguyena.

Kusigaba 2 isabizwana soqobo ngu –bona isibanjalo ngu – yibo kumbe yibona. Isabizwana soqobo kusigaba 3 ngu- wona, isibanjalo ngu – yiwo loba yiwona.

Kusigaba 5 isabizwana soqobo ngu lona, isibanjalo ngu yilo loba yilona.

Mfundi lawe qedisa uluhlu lolu uze ufike kusigaba 15. Qaphela izakhi ezisetshenzisiweyo ngo-; ngu lo yi-. Isijobelelo sesabizwana soqobo singeqiwa ngokuthanda.

Share This:

Sponsored Links