Isibaluli

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Isibaluli

uMthunywa

SIYINI isibaluli? Isibaluli laso njengesiphawulo ligama eliyisichasiso. Njengesibaluli lichaza usobizo (ibizo lesabizwana).

Njengeminye imihlobo yezichasiso, isibaluli kumele sisetshenziswe losobizo esimchazayo futhi simlandele.

Nanzelela mfundi ukuthi isibaluli siyamchaza usobizo lanxa eseguquke waba yisibanjalo kumbe isandiso.

Nanzi ezinye zezibonelo: Inkomo ehlabayo ibulewe. Igama inkomo libizo. Ehlabayo yisibaluli.

Le emnyama izahlatshwa ngekhefu lePhasika. Le yisabizwana sokukhomba eduze. Emnyama yisibaluli.

Yisihlahla esomileyo lesi. Uyisihlahla ligama eliyisibanjalo. Esomileyo yisibaluli.

Ungene endlini eluhlaza ebihluthulelwe. Endlini yisandiso sendawo. Eluhlaza yisibaluli esichaza umbala wendlu.

Njengazo zonke izichasiso, isibaluli sakhiwa ngengxenye ezimbili.

Ingxenye lezo yilezi, isivumelwano lesiqu.

Izivumelwano zesibaluli yizo ezenza kube lokuvumelana phakathi kwesibaluli leso, losobizo ochazwayo.

Izibonelo: Inkomo ehlabayo ibulewe. Kumutsho lo igama inkomo libizo. U /e/ ku ehlabayo uyisivumelwano sesibaluli.

Ebunengini balo umutsho singatsho ukuthi: Izinkomo ezihlabayo zibulewe.

U — ezi ku ezihlabayo yisivumelwano sesibaluli. Izivumelwano zesibaluli ziyafanana lezivumelwano zesiphawulo ngaphandle kokuthi ezesibaluli kazilabo omankankane.

Akuhlolisise ezinye zezibonelo zalokhu: Kusigaba 1 isivumelwano sesibaluli ngu /O-/.

Singatsho ukuthi umfana ogulayo uthwalelwe esibhedlela. Lokhu kuyafana lokwenzakala kusigaba 1a.

Isivumelwano sesibaluli kusigaba 2 ngu/aba-/.

Singathi abantu abaswelayo bayanda elizweni. U- aba- yisivumelwano sesibaluli kubizo abantu.

Share This:

Sponsored Links