Isibabazo

10 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Isibabazo

uMthunywa

Siyini isibabazo ngohlelo lwesiNdebele? Kesikhangele isingeniso salokhu. Leli ligama elisetshenziselwa ukubabaza. Ukubabaza kwenzeka lapho umuntu ekhuza umhlola, ethukile, ngoba esetshaywe luvalo, ejabule noma esizwa ubuhlungu benhliziyo.

Imihlobo yezibabazo: Kulezibabazo zemvelo ezivame ukusetshenziselwa lokhu okulotshwe ngaphezulu, bese kusiba lezinye izibabazo ezakhiwa kwezinye incezu zenkulumo.

Izibabazo zemvelo: Lezi zibabazo zingagoqelwa ndawonye ngezibaya ngokubambisana lalokhu okulandelayo: Ezokukhuza umhlola: Kahle! Yeka! Ezikhomba ukwethuka: Maye! Maye babo! Helele!

Ezokukhomba ukujabula: Ngcingci ka ndoyi! Halala! Njalonjalo. Ezokukloloda: Ashila! Klibhi!

Ezokulwa: Ngadla! Ashila! Yivume! Watsha! Malushu! Ezikuphika: Cha! Chabo! Qha! Qhabo! Hhayi bo!

Ezokuvuma: Yebo! Ehhe! Ehhene! Ezokutshengisa ukumangala: Mamo! Mameshane! Awu! Woshi! Hhayi bo! Lanye lezinye. Lingamangali bafundi ukuthi izibonelo eziqanjiweyo kazivamanga esiNdebeleni, zithathelwe kulimi lwesiZulu. Liyakwazi lonke ukuthi isiNdebele silobudlelwano obukhulu lesiZulu.

Izibabazo ezisuselwa kwezinye incezu zenkulumo: Lezi zibabazo zakhiwa zisetshenziselwe ukubiza loba ukumemeza, kanye lokukhuleka. Nxa umuntu ebizwa ngesibongo loba ngesithakazelo, unkamisa wokuqala uyeqiwa.

Izibonelo: Dube, Dlamini. Mkhize, Khumalo.
Nxa umuntu ebizwa ngegama lakhe uyasuswa unkamisa wokuqala webizo. Izibonelo: Nomusa, Mandla, Sipho. Singabuye siqalise ngo we kanje: We Nomusa, We Mandla, We Sipho!

Sizakuphetha lokhu ngezibanga ezizayo. Bafundi dingani lani izibonelo ezinengi litshengise ukuzwisisa kwenu lesi sifundo.

Share This:

Sponsored Links