Isibabazo siyaqhutshwa njalo siyaphethwa

08 Feb, 2018 - 00:02 0 Views

uMthunywa

Siphethe isifundo sethu seviki ephelileyo sikhangela ukwakhiwa kwesibabazo emabizweni athile kanje: nxa umuntu ebizwa ngesibongo kumbe ngesitemo sakhe, sisusa unkamisa wakuqala oyisiqalo: Ibizo – uSibanda.

Isibabazo – Sibanda.

3. Lamabizo angayisiwo amabizo abantu lezibongo zabo lawo akha isibababazo ngokususa unkamisa wakuqala: Kubizo abantu isibabazo nguBantu! Umnewethu – Mnewethu! Amajaha – Majaha!

4. Nxa sifunga silakho ukususa unkamisa osekuqaleni kwebizo kumbe silisebenzise ligcwele ibizo lelo: Dadewethu! kaBaba! Kumbe Ubaba avuke! Umama sibili! Umnewethu (njalonjalo).

5 Amabizo esigaba 2 (a) ubunengi angasbenzisa u bo- ukwakha isibabazo, kodwa ayisiwo wonke asebenzisa indlela.

Ibizo Isibabazo
Omama Bomama!
Omalume Bomalume!

6. Silakho njalo ukusebenzisa izenzo eziphoqayo njengezibabazo. Hamba! Geza! Sebenza! Vuka! Loba izenzo eziphoqayo zisebenza njengezibabazo, akupheli ukuba yizenzo kwazo ngoba siyabe silokhu sisebenzisa izivumelwano zikamenziwa njalo ziyabe zingalandelwa layizandiso. Hlalani phansi! Ngenani endlini! Yenzani umsebenzi!

Nansi eminye imihlobo yezibabazo:

1. Umuntu onikela izinja uthi sa!
2. Umuntu osabelayo uthi we!
3. Umuntu ozwa ubuhlungu uthi i – i – i!
4. Umuntu othimulayo kuthiwa kuye chitha!
5. Umuntu oqhubela omunye ulutho uthi mi! kumbe mina!
6. Umuntu ofuna kuthulwe umsindo uthi sh!

Share This:

Sponsored Links