Isenzukuthi siyaqhutshwa

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Isenzukuthi siyaqhutshwa

uMthunywa

Siqala lapho esicine khona kuviki ephelileyo lapho esatshengisa khona imihlobo yezenzukuthi.

Ezinengi izenzukuthi ezilelunga elilodwa ziba lonkamisa omude ekubizweni kwazo.

Izibonelo: bhe! Ja! nke!

Ekubizeni isenzukuthi kuba lokudonseka phakathi kwelunga elandulela elokugcina.

Isibonelo: bha: kla, di: nsi, gembeleke-qe.

Isenzukuthi singasetshenziswa ekwakheni amabizo athize ngokusiphindaphinda bese sisiba yisiqu sebizo esiphindiweyo: Izibonelo: ububhuklubhuklu, amadluladlulane, amakhathakhatha.

Isenzukuthi singasebenza lesandiso.

Izibonelo: dinsi – phansi, bhuxe – phakathi, ntshobe – phakathi, wolokohlo – phansi.

Kusenzukuthi singenza izenzo ngokujobelela – dephu – dephuna, hlephu – hlephuna, sika – sikaza.

Singasetshenziso ukuchaza ukunyakaza kwento: Izibonelo; Into esindayo: khutshukhutshu, gudlugudlu. Isitimela sathi khutshukhutshu sase sisula esititshini.

Into elula: ntinini. Wathi ntinini ebaleka esiyaphandle.

Sichaza imisindo: bhamu, gxumu, gcwili.

Singasiphindaphinda isenzukuthi lapho sikhuluma. Izibonelo: gi -gi -gi,–gwaqa-gwaqa. Geqe-geqe.

Sichaza ukuwa kwento: bhakla, khalakatha. Sichaza imibala: bhuqe (okumnyama), gebhu (okubomvu).

Sichaza ukuhlela, ukuma, ukulala –dekle, ja, vosho, mpo.

Sichaza ukutshaya Izibonelo: wa, bhuklu, xhimfi.

Sichaza ukungena loba ukuphuma kwento: shiqe, nyomu, moncu.

Sichaza ukuthatha lokubeka: qithi, hlwi, dinsi njalonjalo.

Share This:

Sponsored Links