Uncategorized

Isenzo sendoda ye-chegutu siveza ububi bezidakamizwa

23 May, 2024 - 00:05 0 Views
Isenzo sendoda ye-chegutu siveza ububi bezidakamizwa drugs

uMthunywa

UDABA lwendoda yeChegutu eyazisika isisu ngengqamu savuleka amathumbu asala egcekeni yafa isithi kukhona okuphakathi, kuviki ephelileyo iveza sobala ububi bokusetshenziswa kwezidakamizwa.

Uwindi lo bekusaziwa endaweni le ukuthi usebenzisa izidakamizwa eziyingozi.Ukusebenzisa izidakamizwa yikho okwabangela ukuthi indoda le yenze isiga esitshwaqisa umzimba kodwa engaboni cala kukho. Isimo sayo yiso futhi esabangela ukuthi abantu besabe ngitsho lokuyibamba. Ngesikhathi izidabula isisu kubikwa yayisithi kulomangoye esiswini sayo.

Ababona ngezempilakahle bahlala besitsho ukuthi ukusebenzisa izidakamizwa kwenza umuntu ehluleke ukucabanga ngendlela ekhangelelweyo.

Izidakamizwa zenza umuntu abe kowakhe yedwa umhlaba osemkhumbulweni njalo aziphathe njengenyamazana. Zenza umuntu abone angathi umhlaba ungowakhe njalo nguye owulawulayo.

Izidakamizwa zibuye zenze ukuthi umuntu abone sengathi angenza lobayini akufunayo. Inhlonipho yonke iyaphela emuntwini abeyinyamazana ngokwayo, yikho abanye baze babone sengathi balemvumo yokubulala.

Okwabangela ukuba undoda lo enze isenzo umuntu angeke asicabangele yikuba wayelokhu esithi kulento ehambayo esiswini sakhe njalo ngokomkhumbulo wakhe njengomuntu owayelawulwa yizidakamizwa wabona kungcono ukuthi akukhiphe esiswini sakhe ngesihluku kodwa ekwenza emzimbeni wakhe.

Ngenxa yokuthi abantu babebona ukuba ulawulwa yizidakamizwa bamela khatshana besaba ukumenqabela ukuthi azilimaze ngoba besesaba ukuba mhlawumbe angaphendukela kubo njengoba wayevele elokhu esethusela labo ababesondela kuye ngengqamu.

Isehlakalo lesi sisikhumbuza ngobubi bokusebenzisa izidakamizwa. Labo abangakaze basebenzise izidakamizwa akumelanga balinge baphatheke kuzo ngoba zenza umuntu angasebenzisi ingqondo.

Lesi yiso isizatho esenza kuqhutshwe imikhankaso yokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa njalo yikho uHulumende wethu wathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa yisimo esiphuthumayo okumele silwiswe nguye wonke umuntu elizweni.

Kusobala ukuthi kuseselohambo kule impi yokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Loba impi le inzima kodwa kumele wonke umuntu abe yingxenye yayo ngoba yiyo kuphela indlela yokuqeda uhlupho lolu. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubulala izigaba zethu, ubuntu bethu kanye lamasiko ethu.

Kungumbono waleliphephandaba ukuthi amapholisa kuyadingeka ukuba abophe ziqine alwise isitha lesi esesiphambanise abatsha bethu abayisizwe sakusasa.

Kuyadingeka futhi ukuthi labo abatholakala abathengisa izidakamizwa babotshwe bajeziswe kanzima ngoba bona baqakathekisa imali kuphela hayi ukuphambaniseka kwabatsha bethu.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds