Isenzo

22 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Isenzo

uMthunywa

Ngemva kokubala njalo ngesenzo ngithole ezinye izibonelo zezenzo eziqala ngonkamisa abatshiyeneyo. Nanzi izibonelo zezenzo eziqala ngonkamisa a- : -ahluka – uSihle wahlukile kwabanye. –anga, anela, -anda, -akha, -akha, -aba, -ala, -azi.

Eziqala ngonkamisa-e-.: ehlula, -edlula, endlala, -elusa,- ephula, -enza, -enda, -ela, -etha, -eyisa, -ena.
Eziqala ngonkamisa u –o-. –ondla, -onga, -oma, -ona, -osa, opha.

Iziqu zesenzo ezingaphethi ngonkamisa u-a- noma u –e-. –thi: azithi klwe lapha kithi, -tsho: ake utsho phela, -azi : Yena uyazi ukuthi siyeza lamhlanje.

Isibanjalo
Siyini isibanjalo? Singasichaza ngendlela ezimbili isibanjalo. Okokuqala singathi isibanjalo ligama eliguquliweyo ukuze lenze umsebenzi wokulandisa kumbe sithi isibanjalo lucezwana olutholakala ngaphansi kwesilandiso noma isenzeko njengesenzo. Isibanjalo ligama elilandisayo elakhiwa lisuselwe kwezinye incezu zenkulumo njengalezi ezilandelayo: emabizweni, ezabizwaneni, ezichasisweni, ezandisweni lasezihlanganisweni.

Izibanjalo ezakhiwe emabizweni: Ake sifunde imitsho elandelayo ukuze sizwisise lokhu: Ubaba uthenge inkukhu. Inkukhu ethengwe ngubaba. Yinkukhu ethengwe ngubaba. Emutshweni wokuqala ibizo “inkukhu” lingumenziwa. Emitshweni yesibili lowesithathu lelibizo “inkukhu” seliyisibanjalo.

Ngeviki ezayo sizakhangela la amabizo lezibanjalo esizakha kuwo.

Imfundo kwabaphilayo. Hlala uhlanzekile, ugeze izandla zikhathi zonke. Faka isayeke sakho nxa usiya emphakathini.

Share This:

Sponsored Links