Isandiso

17 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Isandiso

uMthunywa

Abafundi abalandela lezi zahluko bazananzelela ukuthi kumaviki edlulileyo besihlela isibanjalo. Namhlanje singena kusandiso. Likhululekile bafundi ukuthi libuze imibuzo kwezinye incezu zohlelo esesazenzayo kanye lezinye esingakazihleli kula amakhasi.

Umbuzo wakuqala esizawuphendula ngothi: Siyini isandiso ngohlelo lwesiNdebele? Okokuqala nanzelela ukuthi isandiso lesi kuthiwa yi(Locative) ngesiNgisi. Nansi-ke enye yezingcazelo zesandiso: Isandiso ngolunye ucezu lwenkulumo olungena ngaphansi kwesikhanyiso njengesenzukuthi. Isikhanyiso ligama elikhanyisa isilandiso.

Likhanyisa ngesenzo, ngesibanjalo, ngesichasiso loba ngesinye isikhanyiso (isandiso loba isenzukuthi) mayelana lesimo loba indawo loba isikhathi. Funda nanzi izibonelo: Sihle yibambe kuhle le inkomitsho. (yibambe yisenzo).

Lijaha ngempela uLizwi. (lijaha yisibanjalo). Ume wathi mpo ebona inyoka phambi kwakhe. (mpo yisenzukuthi).

Wenze kuhle kakhulu lumfana ezifundweni zakhe. (kakhulu yisandiso).

Nansi imihlobo yesandiso: Isandiso sendawo (abanye bethi ngondaweni), izandiso zesimo lezandiso zesikhathi abanye bethi izandiso zenkathi).

Isandiso sendawo (Ondaweni). Ukwakhiwa kwezandiso zendawo emabizweni ezigaba 3 kusiya ku -11. Singakachazi ukuthi izandiso zendawo zakhiwa njani emabizweni ezigaba alezi zigaba eziqanjiweyo, ake sihlole lezi zandiso kuqala. Kubizo umfula elikusigaba 3 isandiso ngu- emfuleni. Kubizo imifula elikusigaba 4 isandiso ngu – emfuleni.

Kubizo ilitshe elikusigaba 5 isandiso ngu –elitsheni.

Sizakuma lapha siqale lapha futhi kuviki ezayo ukuze abafundi bengaphambaniseki.

Share This:

Sponsored Links