Isandiso siyaqhutshwa . . . Izandiso ezakhiwa ngokulwangisa

26 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa . . . Izandiso ezakhiwa ngokulwangisa

uMthunywa

Phezu kwezandiso ezivela kwamanye amabizo ngezigaba zawo kukhona okunye okumele sikuqaphele ngokwakhiwa kwazo. 1. Kukhona amabizo ambalwa alabongwaqa f, v, mv, mf, elungeni lokucina belandelwa ngonkamisa –o loba u-. Acina ngonkamisa –o ajobelela u-eni kuthi la acina ngonkamisa –u ajobelela u –ini.

Izibonelo kubizo isifo isandiso sendawo ng- esifeni. Kubizo isifu isandiso sendawo ngu – esifini. Kubizo imvu isandiso sendawo ngu – emvini. Kubizo ulonyovu isandiso sendawo ngu – elonyovini. Nanzelela ukuthi nxa sisakha isandiso sendawo unkamisa osekuqaleni siyamguqula kuwo wonke amabizo.

Unkamisa osekucineni siyamsusa sifake isijobelelo esifaneleyo kuzo zonke izigaba.

Kukhona amanye amabizo esithi uma sisakha ngawo izandiso zendawo engaguquki unkamisa wokucina webizo. Unkamisa wokuqala webizo nguye othathelwa indawo yisakhi sesandiso e= kuphela. Izibonelo kubizo ikhanda, isandiso sendawo ngu – ekhanda.

Kubizo ihlombe isandiso sendawo ngu – ehlombe. Kubizo iqolo isandiso sendawo ngu – eqolo. Kubizo ikhaya isandiso sendawo ngu – ekhaya. Kubizo isikolo isandiso sendawo ngu – esikolo.

Kuviki ezayo sizahlolisisa izandiso ezakhiwa ngokulwangisa. Yini ukulwangisa? Ukulwangisa yikuguquka kwabondebembili labo nsinini besiba ngolwangeni. Lindela isifundo esilandelayo ukuze uzwisise lokhu.

Share This:

Sponsored Links