Isandiso siyaqhutshwa

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

Ezakhiwa ngokuqalisa ngo-ka-
Kulezi ziqu zesiphawulo –bili isandiso ngukabili. –khulu – ku – khulu isandiso ngukakhulu. – nengi isandiso ngu kanengi. – hle – isandiso ngukahle. –ncane – isandiso ngu kancane. –hlanu isandiso ngu kahlanu.

Kuziqu zesibaluli – banzi isandiso ngukabanzi. –lukhuni isandiso ngukalukhuni. –mnandi isandiso ngukamnandi. – nzima isandiso ngukanzima.

Izakhi ezithile zesandiso

Izakhi ezilandelayo singazisebenzisa lezinye incezu zenkulumo ukwakha izandiso:

1. Nga – (a) Singahlanganisa isakhi nga- lebizo kanje: nga + imota isandiso ngu/ngemota/. (b) nga + isabizwana : nga + wena isandiso ngu/ngawe/. (c) nga + isandiso: nga + kuwe isandiso ngu/ngakuwe/. (d) nga + isichasiso: nga + abatsha – ngabatsha.

2. Njenga- (a) njenga + ibizo: njenga + inkomo isandiso ngu/njengenkomo/. (b) njenga + isabizwana: njenga + lesi isandiso ngunjengalesi. (c) njenga + isandiso: njenga + esitolo isandiso ngu/njengesitolo/.

3. LA- (a) la + ibizo: la + umfana isandiso ngu/lomfana/. (b) la + isabizwana: la +ye isandiso ngu/laye/. (c) la + isandiso: la + phakade isandiso ngu/laphakade/. (d) la + isibanjalo: la + ngolukhulu – langokhulu.

4. Nganga- (a) nganga + ibizo : nganga + indlovu – isandiso ngu/ngangendlovu/.

Share This:

Sponsored Links