Isandiso siyaqhutshwa

03 Dec, 2020 - 00:12 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

(f) Ukusetshenziswa kuka – ko- lamabizo akhomba umuzi womuntu
Izibonelo: Kubizo uNdebele isandiso sendawo ngu-koNdebele. uDube – isandiso sendawo ngu – koDube. uKhumalo – isandiso sendawo –koKhumalo. uMoyo – isandiso sendawo – koMoyo. uThemba – isandiso sendawo – koThemba.

Esikunanzelela lapha yikuthi unkamisa wokuqala wesibongo loba webizo uthathelwa isikhundla yisakhi ko-.
Ukwakhiwa kwezandiso ezabizwaneni 1. Esabizwaneni soqobo – Kusabizwana mina esikusigaba okhulumayo ebunyeni isandiso sendawo ngu – kimi. Ebunengini isandiso sendawo ngu – kithi.

Kusigaba okukhulunywa laye ebunyeni isabizwana soqobo ngu wena, isandiso sendawo ngu – kuwe. Ebunengini isandiso sendawo ngu – kini.

Kuzigaba okukhulunywa ngaye kusukela kusigaba 1 kusiya kusigaba 15 ebunyeni siqalisa ngo ku-. Kuzigaba 1, lo 1a isandiso sendawo ngu- kuye. Kuzigaba 2 lo 2a isabizwana ngu –bona. Isandiso sendawo ngu –kubo. Kusigaba 3 isabizwana ngu-wona, isandiso sendawo ngu-kuyo. Kusigaba 4 isabizwana soqobo ngu-yona, isandiso sendawo ngu-kuyo.

Kusigaba 7 isabizwana soqobo ngu- sona, isandiso sendawo ngu – kuso. Kusigaba 10 isabizwana soqobo ngu- zona, isandiso sendawo ngu- kuzo. Kusigaba 11 isabizwana soqobo ngu- lona, isandiso sendawo ngu- kulo. Kusigaba 15 isabizwana soqobo ngu- khona, isandiso sendawo ngu- kukho.

Nanku esikuphawula lapha: (a) Kokhulumayo ubunye lobunengi siqalisa ngo-ki sisuse isijobelelo –na. (b) Kokhulunywa laye siyasusa isijobelelo –na siqalise ngo-ku ubunye lango-ki- ubunengi. (c) Kuzo zonke izigaba uyasuswa u-na wesabizwana kuqaliswe ngo-ku.

Singakutsho nje ukuthi bakhona abanye abathi bekhuluma basebenzise u-ki-endaweni ka-ku- kanje: kibo, kilo, kizo, kiwo.

Share This:

Sponsored Links