Isandiso siyaqhutshwa

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Isandiso siyaqhutshwa

uMthunywa

(e) Ezakhiwa ngokulwangisa

NGIPHETHE isifundo sethu ngeviki ephelileyo ngokungenisa udaba lokulwangisa engathi sizakuhlolisisa kuliviki. Sichazile ukuthi ukulwangisa yikuguquka kwabondebembili labonsini besiba ngolwangeni. Sikubonile futhi kusenzakala lokhu nxa sisakha izinciphiso ngaphambilini. Lanxa sisakha izandiso akhona amanye amabizo alabongwaqa abaguquka babengolwangeni.

Izibonelo: Kubizo umkhubo isandiso sendawo ngu/emkhutsheni/. Kubizo isigubhu isandiso sendawo ngu/esigujini/. Kubizo impuphu isandiso sendawo ngu/emputshini/. Kubizo umumbu isandiso sendawo ngu/emunjini/. Kubizo umlomo isandiso sendawo ngu/emlonyeni/. Kubizo insumpa isandiso sendawo ngu/ensuntsheni/.

Esikunanzelela lapha yikuthi ngondebembili belunga lokucina abaguqukayo babe ngolwangeni. Inguquko ebakhona yile: Kumkhubo undebembili /b/ oselungeni lokucina uguquka abe ngu/tsh/. Kubizo isigubhu undebembili /bh/ uguquka abe ngu/j/. Kubizo umumbu undebembili /mb/ oselungeni lokucina uguquka abe ngu/nj/. Kubizo impuphu undebembili /ph/ oselungeni lokucina uguquka abe ngu/tsh/. Kubizo umlomo undebembili /m/ oselungeni lokucina uguquka abe ngu /ny/.

Kubizo insumpa undebembili /mp/ oselungeni lokucina uguquka abe ngu/ntsh/. Unkamisa osekucineni uyasuswa kufakwe izijobelelo ezifaneleyo. Izibonelo kumkhubo unkamisa –o osekucineni uyasuswa indawo yakhe ithanwe ngu – eni. Kubizo isigubhu ngemva kokulwangisa undebembili /bh/ unkamisa –u osekucineni uyasuswa indawo yakhe ithathwe yisijobelo –ini.

Qaphela ukuthi bakhona abanye ongabezwa besithi: emkhubeni, esigubhini, empuphini, ensumpeni, njalonjalo. Kuthiwa labo baqondile ngoba lokho lakho yisiNdebele esiqondileyo.

Share This:

Sponsored Links