Isandiso

15 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Isandiso

uMthunywa

Isandiso siyaqhutshwa
Lamhla sizakhangela izandiso ezakhiwa ngokulwangisa. Ngaphambili sike saxoxa ngokuguquka kwabondebembili babe ngolwangeni nxa sisakha izinciphiso.

Lanxa sisakha izandiso akhona amanye amabizo alabongwaqa abaguquka babengolwangeni. Izibonelo: Ibizo umkhubo liba ngu – emkhutsheni kusandiso sendawo. Ibizo isigubhu liba ngu –esigujini kusandiso sendawo. Ibizo impuphu liba ngu – emputshini kusandiso sendawo. Ibizo umlomo liba ngu – emlonyeni kusandiso sendawo. Ibizo umuntu liba ngu- emuntwini kusandiso sendawo. Ibizo insumpa liba ngu – ensuntsheni kusandiso sendawo.

Esikunanzelela lapha yikuthi ngondebembili belunga lokucina abaguqukayo babengolwangeni. Inguquko ebakhona yile: b > tsh; bh – j, mb – nj, ph – tsh, mp- ntsh, m-ny.

Kumele sikutsho kodwa ukuthi bakhona abanye ongabezwa besithi: emkhubeni, esigubhini, emphuphini, ensumpeni njalonjalo. Qaphela ukuthi ye laso leso yisiNdebele esiqondileyo.

Ke sikhangele ukusetshenziswa kuka-ko- lamabizo akhomba umuzi womuntu. Izibonelo: Kubizo uDube isandiso sendawo ngu – koDube; uSibanda – koSibanda, uNdlovu – koNdlovu, uNcube – koNcube, uNhlanhla – koNhlanhla, uNdukuziboomvu – koNdukuzibomvu.

Usikunanzelela lapha yikuthi unkamisa wokuqala wesibongo loba webizo uthathelwa isikhundla yisakhi ko-.

Share This:

Sponsored Links