Uncategorized

Isalukazi (75) sizala ingane 4 lomakhelwane

09 May, 2019 - 00:05 0 Views
Isalukazi (75) sizala ingane 4 lomakhelwane

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ZIBABAZA zingaqedi izakhamizi zesigabeni seChireya eGokwe ngemva kokuba esinye isalukazi (75) siveze ukuthi abantwana abane esilabo kayisibo bomkakhe kodwa ngabakamakhelwane, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Isalukazi lesi, uMaserita Mukutsha othethwe nguMnumzana Nyawawinyawi Mpofu (79) uveze imbedumehlwana le ngempelaviki edluleyo ngemva kokuba umkhwenyana wakhe obesanda kuthatha indodakazi yakhe eveze ukuthi kulexhegu elesabekayo elifike emzini wakhe ebusuku lathi umkakhe kazalwa koMpofu.

UNkszn Mukutsha uchaze ukuthi wathi ebona ukuthi umkakhe kazali wakhomba umakhelwane wakhe, uSaini Dube bazala abantwana abane laba.

Ugogo Mukutsha uthe ngomnyaka ka1989 kulendodana yakhe eyafayo  ngemva kokuhlangana lexhegu elifanayo egangeni kodwa kazange atshele muntu ngakho.

UMthunywa uzwe ukuthi ugogo uMukutsha wathi esizwa indodakazi yakhe lomkhwenyana bemtshela ukuthi kulexhegu elithe linguyise kazange athande ukuphozisa amaseko kodwa wahle waqonda enduneni lapho afika wadinga khona uncedo ngoba esesaba ukuthi angafelwa ngabantwana bonke.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye osebenza duzane lenduna uMnumzana Tafireyi Musaruranwa uveze ukuba uMaserita wathutsha ngesiqubu sokhozi edale bakhakhamala bonke esebabikela linkemenkeme yendaba.

“Ugogo uMukutsha wafika wabikela idale ukuthi usekhathele ngezimanga ezenzakala empilweni yakhe kunye lakubantwabakhe. Wathi usezame ukufihla lindaba kodwa ithumba sokumele libhokoke. Uthe iziga lezi zaqala ngomnyaka ka1989 lapho umntanakhe ongumfana athi evela ekweluseni wambikela ukuthi ubone ixhegu elithe lapho ahlala khona uhlezi lomuntu ongasiyise. Umfana lo wathi kakwazi ukuthi lowokhulu ngowangaphi kodwa ubesesabeka.

“Umfana lo kubikwa wathi eqeda ukubikela unina lokhu wawa wafa. Ugogo Mukutsha uthi kusenzakala lokhu wayeyedwa kungakho kazange atshele muntu ngakho. Wathi okumethusileyo yikuthi isiga lesi sesiphinde njalo senzakala kundodakazi yakhe kungakho udinga uncedo ngoba leloxhegu lingaphinda libulale indodakazi yakhe,” kulandisa uMnu Musaruranwa.

“Uthe indodakazi le yenda kuhle njalo abakwabozala bakhipha konke okwakubiziwe kodwa uhlupho luvele ngosuku lokuqala esekwendeni lapho okwathutsha ixhegu emakhanda abo sebelala lathi umntwana lo ngowalo okwenza bayabikela uMakutsha.

Induna yakulindawo ibuzwa ngodaba lolu ivumile yathi selokhe yathonisa amacala edale ayikaze ibone umuntu ofika ngesiqubu njengoMukutsha ezozibophisa.

“Udaba lukagogo uMukutsha lufikile edale lami njalo sinqume ukuthi ubaba lo owafohla emzini womnikazi abisele amalobolo kuMnu Mpofu.

“Icala leli sisalithonisa edale kodwa uMnu Saini uhle wayapheka utshwala esuka edale esamukela abantwabakhe egumeni kodwa singakaqedi ukuthonisisa icala,” kuphetha iNduna uChireya.

Share This:

Sponsored Links