Isabizwana sokukhomba siyaqhutshwa

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Isabizwana sokukhomba siyaqhutshwa

uMthunywa

Ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba emitshweni

1. NJENGEZINYE izabizwana singandulela ibizo emutshweni: Lesi isigqoko sihle. Le inkomo izahlatshwa.

Lo umuzi wakhiwe kuhle.

Kumutsho wokuqala isabizwana sokukhomba eduze u/lesi/ sandulela ibizo isigqoko.

Kumutsho wesibili isabizwana sokukhomba eduze u/le/ sandulele ibizo inkomo. (Nanzelela ukuthi unkamisa wakuqala webizo angeqiwa).

2. Singalandela ibizo emutshweni: Izicathulo lezi ziyadula. Isabizwana sokukhomba eduze u/lezi/ silandela ibizo izicathulo. Isikolo lesi silabantwana abalutshwana.

3. Singaba yinhloko emutshweni: Leyo inkomo kumele ithengiswe. Lokhu kudla kumnandi.

Kumutsho wokuqala isabizwana sokukhomba u/lezo/ yinhloko yomutsho.

Isabizwana sokukhomba /lokhu/ siyinhloko yomutsho.

4. Singaba ngumenziwa emutshweni. Kuxotshwe labaya.

U/labaya/ yisabizwana sokukhomba kude esingumenziwa kulo umutsho.

Abafana bayenqanda leziya. U/leziya/ yisabizwana sokukhomba kude esingumenziwa emutshweni lo.

5. Singalandela ezinye izabizwana emutshweni: Qhuba zona lezi izimvu. U/lezi/ yisabizwana sokukhomba eduze.

Lapha silandela u/zona/ oyisabizwana soqobo. Sonke lesi uzasiqeda? U/lesi/ yisabizwana esikhomba eduze eilandela isabizwana senani u/sonke/.

Isabizwana senani

Umbuzo esiwuphendulayo ekuqaleni kwalesi sifundo ngothi: Siyini isabizwana senani?

Isabizwana senani simela ibizo emutshweni njengezinye izabizwana.

Sizaqala lapha kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links