Isabizwana sokukhomba

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Isabizwana sokukhomba

uMthunywa

Kunsuku ezedlulileyo sifunde ngesabizwana soqobo. Ngithemba mfundi uyenelisa ukwakha imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo simela ibizo emutshweni. Ulakho njalo ukwakha eminye imitsho emihlanu usebenzisa isabizwana soqobo sigcizelela ibizo.

Lamuhla sixoxa ngomunye umhlobo wesabizwana othiwa yisabizwana sokukhomba. Isabizwana sokukhomba ligama elikhomba ukuthi ulutho lolo okukhulunywa ngalo lungaphi ngebanga, okutsho ukuthi luseduze, lubuqamama, kumbe lukude.

Njengezinye izabizwana, isabizwana sokukhomba simela ibizo njalo sigcizelela ibizo emutshweni. Funda imitsho elandelayo: a) Induku le yephuke umzaca. (b) Lezi zifohlile zayakudla amabele emasimini. (c) Amaluba esihlahla lesi mahle.

Izabizwana zokukhomba: Ku (a) ngaphezulu, u/le/ yisabizwana sokukhomba. Ku (b) isabizwana sokukhomba ngu/lezi/. Ku (c) u/lesi/ yisabizwana sokukhomba. Kumutsho wokuqala u/le/ yisabizwana esikhomba eduze. U/lezi/ yisabizwana sokukhomba eduze kanti lo /lesi/ laye yisabizwana sokukhomba eduze.

Singayiguqula umitsho engaphezulu ibengekhomba buqamama ngokuguqula izabizwana zokukhomba eduze zibe ngezokukhomba buqamama. U/le/ uba ngu/leyo/ kusabizwana sokukhomba buqamama. U/lezi/ uba ngu/lezo/. U/lesi/ uba ngu/leso/.

Siyazakha njalo izabizwana zokukhomba kude kwezikhomba eduze kanje: Kusabizwana sokukhomba eduze u/le/ isabizwana sokukhomba kude ngu/leya/. Kusabizwana sokukhomba eduze u/lezi/ isabizwana sokukhomba ngu/leziya. Kusabizwana sokukhomba eduze u/lesi/ isabizwana sokukhomba kude ngu/ lesiya/.

Share This:

Sponsored Links