Isabizwana senani abanye bethi isabizwana sokubala

25 Nov, 2021 - 00:11 0 Views
Isabizwana senani abanye bethi isabizwana sokubala

uMthunywa

AKE sikhangele ukuhlelwa kweziqu zenani  (zokubala) u-nke lo –dwa

Kusigaba Okhulumayo ebunyeni lebunengini simi kanje: wonke, sonke, ngedwa, sodwa. Kusigaba Okhulumayo laye; wonke, lonke, wedwa, lodwa.

Kusigaba 1 isabizwana senani nguwonke, loyedwa. Isigaba 2, bonke – bodwa Isigaba 3. Wonke – wodwa Isigaba 4.

Yonke – yodwa Isigaba 5 lonke –lodwa 6 onke/wonke – odwa/wodwa Isigaba 7 sonke – sodwa. Isigaba 14 bonke – bodwa 15 konke – kodwa.

Ukwakhiwa kwesabizwana senani – Kuhlanganiswa isivumelwano senhloko lesakhi sesabizwana lesiqu senani kanje: Isibonelo: u- + o + dwa > wodwa, i- + o + dwa > yodwa, l(u) + o + dwa > lodwa, s{i)- +o + nke > sonke, b(a) + o + nke >bonke.

Uma isivumelwano senhloko singunkamisa, sihlangana lesakhi kuthi unkamisa oyisivumelwano aphenduke abengusingankamisa ngokufanele. Isibonelo: u+ o + dwa > wodwa, i + o + nke> yonke.

Iziqu zenani –bili, -thathu, -ne, njalonjalo zingahlelwa zimele ubunengi kuphela kanje:
Isigaba 2.

Bobabili, bobane, bobathathu. Isigaba 4 yomibili yomine yomithathu Isigaba 6 omabili/womabili, omane/womane, omathathu/womathathu njalonjalo.

Share This:

Sponsored Links