Isabizwana senani

01 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Isabizwana senani

uMthunywa

Isabizwana senani (isabizwana sokubala)

Lesi sabizwana sitsho ukubala. Kuleziqu ezimbili zokubala ezitholakala kulezi zabizwana ezingu – nke lo –dwa. U – nke umele konke, u-dwa umele okukodwa. Ngaphandle kwalezi iziqu singabe sesibala ngo-bili, -thathu, -ne, – hlanu njalonjalo.Ukuhlelwa kweziqu zenani u-nke lo –dwa. Kusigaba Okhulumayo sithola: wonke, sonke, ngedwa lo sodwa. Kusigaba Okhuluma laye sithola: wonke, lonke, wedwa lo lodwa. Kusigaba Okhuluma ngaye sisukela kusigaba 1 siyekuma kusigaba 15.Nanzi izibonelo ezithile zezabizwana zenani: Kusigaba 1 sithola: wonke, wedwa Isigaba 2 –bonke, bodwa. Isigaba 3 wonke – wodwa. Isigaba 4 yonke –yodwa. Isigaba 5 lonke – lodwa. Isigaba 5 –onke/wonke – odwa/wodwa.Kusigaba 7 silo sonke lo sodwa. Kusigaba 8 sithola zonke – zodwa. Isigaba 9 sithola yonke lo yodwa. Isigaba 10 zonke – zodwa. Isigaba 11 lonke –lodwa. Kusigaba 14 bonke – bodwa. Kusigaba 15 konke – lodwa.Ukwakhiwa kwesabizwana senani – Kuhlanganiswa isivumelwano senhloko lesakhi sesabizwana lesiqu senani kanje: Izibonelo: u- + o + dwa > wodwa, (i) + o + dwa > yodwa, (lu)- +o +dwa > lodwa, s(i)- + o +nke > sonke, b(a) + o +nke > zonke.
Nxa isivumelwano senhloko singunkamisa, sihlangana lesakhi bese unkamisa oyisivumelwano ephenduke usingankamisa ngokufaneleyo: Izibonelo: u + o = dwa > wodwa. Sizaqala lapha kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links