Isabizwana senani

16 May, 2024 - 00:05 0 Views
Isabizwana senani Izingwalo

uMthunywa

Isichasiso siyaqhutshwa

Njengoba satsho ngaphambili isiphawulo ligama elisebenza lichaze uSobizo. Libonakala ngezivumelwano.

Ekuhlolisiseni izivumelwano sathola ukuthi kusigaba 2a simi kanje: Ibizo sithathe elithi ogogo sihlanganise lesakhi sesichasiso u –a sihlanganise lesiqalo sebizo abo-.

Sithole isivumelwano sesiphawulo u – o.

Qaphela: Isigaba 2a sisebenzise isiqalo esingasasebenzi khathesi, njengoba sisazi ukuthi sisebenzisa isiqalo u-o.

Imihlobo yesiphawulo: Isiphawulo singehlukaniswa ngezindlela ezilandelayo: Ezileziqu ezijayelekileyo kumbe ezivamileyo: hle, ncane, nengi lo tsha njalonjalo.

Isibaluli: Laso isibaluli sichaza uSobizo. Silithola emutshweni lilandela ibizo eliyinhloko, elingumenziwa kumbe isabizwana.

Laso isibaluli sibonakala ngezivumelwano. Okumele sikuqaphele yikuthi izivumelwano zesibaluli lezesiphawulo ziyafanana, zehlukene kulezozigaba zamabizo ezileziqalo ezingumankankane.

Kulempikiswano yalokhu kubacubunguli, kukhona abathi isiphawulo lesibaluli yinto eyodwa kanti abanye bayaphika bethi yinto ezehlukeneyo lezi. Ake sikukhangelisise lokhu ngokukhangela izigaba lezi: Kusigaba 1 isakhi sokuchasisa ngu – a sihlangana lesiqalo sebizo umu- sithole isivumelwano sesiphuwulo > omu- ikanti isivumelwano sesibaluli ngu –o. Kuyafana lokhu lakusigaba 1a.

Kusigaba 2 isakhi sesichasiso ngu –a sihlangana lesiqalo sebizo aba- sithole isivumelwano sesiphawulo u aba-.

Isivumelwano sesibaluli ngu aba-.

Sizasusa apha lindaba ngeviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds