Iqoqo lezinkondlo: Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Iqoqo lezinkondlo: Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezothando
Imbongi — Artwell T Masuku
Isihloko senkondlo — Musa ukudlala ngami

ABANYE abafundi nxa bebona indikimba ethi, Ezothando, bacabanga injabulo elethwa luthando kuphela kanti kukhona usizi olulethwa luthando olungasahambanga kakuhle.

Lamhlanje lapha sihlangana lentombi esikhala ezimaconsi ngoba ijaha layo uThemba selimphendukela limtshela ukuthi kathembekanga. Yona lintombi ibithembele kuye uThemba obethi uzethembile layo ithi ibizethembile kanti kayibuzanga elangeni.

Intombi le iqunga isibindi imtshela uThemba ukuthi makangadlali ngayo ngoba isiyilokho eyikho khona ngenxa yakhe uThemba. Kwakukuhle uThemba eyilanda leyontombi uThemba ngoba ithi wayilanda wayitshumayeza okutsho ukuthi uThemba wayilanda intombi le wayitshela amazwi amnandi yona ingadlanga lankotshana zakhe. “Wangiland’ungitshumayeza/Wangisukela ngingadlanga nkotshana zakho.”

Wayekhuthele uThemba ngesikhathi eqomisa lintombi ngoba yabona uthuli luthunqa lusiza kuye. Intombi ibona kunjalo yathatheka ngoba ibona uThemba kwangathi ibone isithunywa sikaNkulunkulu ingilosi. Konke sekunjalo ilanga selimathunzi uThemba wayiqomisa intombi.

Ngokuthintwa luthando intombi le yehluleka ukuphosa elayo ilizwi. Ithi lanxa yayilawo amagama ayekhethekile kuyo isibazi sanda enhliziyweni yayo kwangathi ayilamagama.
Intombi le iyavuma ukuthi amazwi kaThemba ayilolozela yabuka isimo sakhe konke kwakhanya kukahle yavuma isicelo sakhe uThemba.

Ngoba lwaselungenile lona uthando okuthiwa kaluboni intombi ithi inhliziyo yayo yanqotshwa yona ekaThemba yaba ngumanqoba. Intombi ithi elayo ithemba yalibopha yazethemba laye uThemba elakhe walibopha wazethemba. Sekunjalo intombi ithi ifindo elilodwa balibopha

Injongo zabo lothando kwabathanda. Iqhubekela phambili intombi itshela uThemba ukuthi yayimbonile yamkhetha phakathi kwabanengi ababefanele ukukhethwa.

Babebonke esihlahleni sabo sothando bezitshuka ezabo indaba zothando. Iyagcizelela njalo intombi le ukuthi Uthemba kayekele ukudlala ngayo ngoba yona ingadlali. Ikubeka sobala kuThemba ukuthi kayimtholi kahle kumbe kayimzwisisi uma ethi yona kayithembeki.

Iyamangala intombi njalo ithi “O! Uth’ukungazi.” Isimtshela-ke samngane wakhe uThemba ukuthi kazange aqomise ukungathembeki. Ithi ithule intombi le nje ibuka okubukekayo.

Yahleka okuhlekekayo, yababaza okubabazekayo. Imphumela egcekeni uThemba ukuthi angayidlaliseli isikhathi. Ngokucunuka intombi ibuza uThemba iphindaphinda ibuza ukuthi bangaki osewachithela isikhathi lokuthi bangaki owabatshela okufana lokwakhe.

Iyambuza njalo uThembe linombi ukuthi mangaki amantombazana abelethe izingane ngenxa yakhe. Isikhala ngokuthi aluba yayaisazi lintombi yayingasoze yamthemba uThemba, yayingeke yamnika uthando lwayo ukuba adlale ngalo.

Isimxotsha uThemba lintombi imtshela ukuthi kasuke aphele kuyo ngoba isibubonile ububi bakhe yena qilindini njalo uyidumazile inhliziyo yayo. Ithi aluba wayetshilo aluba kayikuboni konke lokhu.

Share This:

Sponsored Links